Творчі мотивації

Особливості творчого процесу з позиції мотивації

Елементи творчості висвітлюються в різних видах професійної діяльності людини. Творчість являє собою соціально обумовлену цілеспрямовану, творчу діяльність людей, найкращим чином представляє продуктивні компоненти, які властиві праці. Людина направляє своє творче творення на створення будь-яких нових цінностей і якостей. Активність кожної людини виражається в новаторському, творчому підході до різноманітних сфер життєдіяльності.

Більшість дослідників розмежовує поняття «творчий акт» і «творчий продукт»:

  • творчий акт пов’язаний зі створенням продукту, який уособлює феноменальний світ;
  • творчий продукт передбачає факт виявлення творчого акту ззовні.

Людина, що займається творчістю, прагне не до досягнення будь-якої мети, а, скоріше, до вираження власного стану.

Мотиви творчої діяльності

Кожен вид діяльності характеризується певними мотивами в залежності від предмета, на якому зосереджена його діяльність. Мотивація – це необхідна сполучна ланка в реалізації об’єктивних зовнішніх умов в діяльності людини і соціальній практиці. Тому творча діяльність обумовлена ​​мотивацією, що відповідає цій діяльності.

Мотив – це спонукальна сила, спрямована на задоволення потреби, отже, творча мотивація визначається наступними потребами:

  • потреба до самоактуалізації;
  • потреба до духовної складової процесу зародження і прояву мотивації в творчості.

На відміну від праці творчість – це більш досконалий вид діяльності, а значить, його спонукальні мотиви пов’язані з внутрішніми особистісними потребами, бажанням самореалізуватися, розвивати здібності і задатки.

Основним мотивом творчості є не примноження матеріального добробуту людини, а його прагнення до самовираження і самовдосконалення в творчому процесі.

Самоактуалізація – це безперервна реалізація його потенціалу, прагнення до втілення і актуалізації потенційних можливостей, в ньому закладені. Самореалізація людини створює передумову для розвитку нового формату поєднання його сил. Самореалізація – це головний мотив соціального процесу, що сприяє еволюції соціальних форм людського буття. Творча самореалізація є єдиною первинної цінністю, доступною лише людині, а творчість – це єдиний вид діяльності, яка являє собою не тільки засіб досягнення різних соціальних цілей, а й самостійну мету.

Основна відмінна риса творчого процесу полягає в можливості досягнення психоемоційного задоволення без придбання соціальних преференцій. Самовіддача не завжди є метою творчої діяльності, успіх і багатство часто стає тим соціальним заохоченням, необхідним для отримання повного задоволення від творчості. Разом з тим, задоволення від самовіддачі є неминучим «супутником» творчого процесу, проте важливо пам’ятати про те, що успіх і багатство вважається метою будь-якого соціального дії, а самовіддача метою є тільки творчості.

Особливості мотивації творчості сучасної людини

Загальний характер соціальних змін зачіпає всі сфери людської діяльності, в тому числі і мотиваційну сферу. Трансформація сукупності базових цінностей привела до деформації мотивів творчої діяльності. Як результат: нівелювання ролі духовних і моральних мотивів, висунення на перший план потреби в матеріальних благах.

Одночасно з цим, специфіка технологічного прогресу така, що творчі здібності особистості стали ключовим ресурсом розвитку майбутнього. Домінуючий мотив діяльності сучасної людини – особистісне самовдосконалення, а безпосередній результат діяльності пов’язаний з набуттям людиною нових особистісних характеристик і розвиток власного творчого потенціалу.

Специфіка творчої мотивації пов’язана з внутрішнім потенціалом і ціннісно-мотиваційною сферою сучасної людини.

Домінуючими мотивами творчості сьогодні виступають прагнення людей до самореалізації, самоактуалізації, самовіддачі, самоствердження, самовдосконалення, суспільного визнання і успіху.

Посилання на основну публікацію