Типологія цілей за різними ознаками

У численних роботах дослідників, присвячених проблематиці класифікації організаційних цілей, можна виділити кілька ключових способів класифікації цілей, що розрізняються за критеріями, що використовується в них.

Типологія цілей по ієрархії

Один з основних параметрів системи організаційних – це її ієрархічність. Загальні цілі фірми повинні бути конкретизованими з метою її основних структурних підрозділів, далі через те, що ці підрозділи включають в себе також різні структури (відділи або філії), то виникає один рівень цілей. Таке «дроблення» цілей може мати місце аж до рівня окремого члена фірми – виконавця, діяльність якого також повинна чітко цілеспрямованою. Мета індивідуальної діяльності окремого виконавця повинна бути узгоджена з цілями вищих рівнів і бути ієрархічно їм підлоглою. Отже, на їхню ієрархічним статусом мети класифікуються на такі типи:

 • мети керівництва вищого рівня управління;
 • мети керівництва середнього рівня управління;
 • мети керівництва нижчого рівня управління;
 • індивідуальні цілі виконавців.

Оскільки більшу роль в цій ієрархії виконують цілі другого рівня, то існує ще одна класифікація організаційних цілей – за ознакою їх віднесеності до тих чи інших основних структурних підрозділах. Така структурна підстава передбачає поділ цілей на фінансові, виробничі, кадрові, перспективні, дослідні інноваційні,, адміністративні.

Психологічні критерії класифікації цілей

Поряд з раніше розглянутими – загальноорганізаційними критеріями існують також основні психологічні критерії класифікації цілей організації:

 • Розподіл цілей на групи, в залежності від числа осіб, до яких вони належать. Це загальноорганізаційні, групові та ііндівідуальние мети.
 • Класифікація цілей по визначеності їх постановки на структуровані, чіткі -Добре певні цілі і «розмиті», неструктуровані мети.
 • Поділ формальних і реальних мети індивідів і груп, що включаються в організацію. Подібне розділення обумовлено тим фактом, що формальне декларування цілей керівництвом не гарантує ще, що вони підлеглими і виконавцями будуть прийняті. Завдання трансформації формальних та нормативно-пропонуються цілей в реально діючі – це одна з головних задач і одночасно і одна з основних труднощів управлінської діяльності.

Інші походи до типології організаційних цілей

Наступне підставу класифікації цілей засноване на функціональному критерії і в основному характеризує діяльність керівника. При реалізації менеджером кожної з управлінських функцій він формулює ту чи іншу мету ( «прийняти рішення», «організувати», «проконтролювати», «мотивувати»). Виходячи з цього, цілі його діяльності також множинні: кожна з них може бути співвіднесена з певною управлінською функцією, а система даних функцій – це ще одна типологія цілей.

Класифікація цілей за критерієм часової перспективи має на увазі виділення довгострокових, середньострокових і короткострокових цілей. Довгострокові цілі мають, зазвичай, «часовий горизонт», відповідні п’яти років; середньострокові розраховані на 1 – 5 років; а короткострокові – на період до 1 року. Між групами цих цілей є ієрархічні відносини підпорядкування. Більш віддалені по терміну мети займають високий ієрархічний рівень, визначаючи під собою цілі нижчих рівнів.

Довгострокові цілі визначають середньострокові цілі, які визначають, в свою чергу, короткострокові цілі.

Здебільшого тимчасова класифікація цілей пов’язана тісно з класифікацією цілей за критерієм значимості їх. В такому відношенні виділяються три типи цілей – стратегічні, тактичні й оперативні.

Діяльність кожної організації є багатоплановою і багатоцільовий. В процесі функціонування керівники організації вирішують не тільки виробничі, але і багато інших, різнотипні завдання: організаційні, соціальні, науково-дослідні, кадрові, політичні. У зв’язку з чим виділяють класифікацію цілей по їх утриманню, що припускає виділення організаційних, економічних, наукових, кадрових, соціальних, технічних, політичних та інших цілей.

Цілі поділяються також на дві групи – внутрішні і зовнішні цілі організації. Типовий приклад зовнішніх – це «адаптація до ринкової ринку», «створення свого споживача»; внутрішніх – максимізація прибутку або «стабілізація оптимальної організаційної середовища».

Цілі організацій можуть класифікуватися і за ознакою пріоритетності – черговості їх реалізації. Прийнято розрізняти три основні групи цілей – невідкладні або першочергові, пріоритетні та відстрочені.

Існує також поділ цілей на кількісні і якісні. Перші можуть бути сформульовані в вимірному вигляді і тому припускають наявність однозначних, чітких критеріїв їх досяжності. Другі менш в плані їх завдання суворі, але часто в плані свого змісту можуть бути більш значущими. Приклад кількісних цілей: «збільшення рентабельності в майбутньому році на 10%», а якісних цілей – «проведення локальної реорганізації структури адміністративного апарату».

Процес функціонування систем управління організації часто характеризується великим числом повторюваних або «стереотипних» цілей. Обумовлено це властивість технологічної циклічності в роботі організацій. У зв’язку з постійними змінами умов реалізації повторюваних цілей, способи досягнення їх важливо адаптувати їх до ситуації, що складається. Тому цілі організації прийнято ділити на повторювані і разові.

Цілі організації класифікуються за ознакою приуроченности їх до тих чи інших стадіях «життєвого циклу» організації. Дана класифікація включає в себе такі категорії цілей:

 • мети, пов’язані зі стадією проектування і створення системи управління;
 • мети, пов’язані зі стадією розвитку системи;
 • мети, пов’язані зі стадією зрілого стабільного, стійкого функціонування;
 • мети, пов’язані зі стадією завершення життєвого циклу системи.

Розглянута типологія цілей організації демонструє головну особливість організаційних цілей – гранично висока їх різноманітність і разномасштабность. Дана особливість має на увазі під собою багатоплановість змісту діяльності керівника, її складність, і задає систему вимог до неї.

Посилання на основну публікацію