Типи стратегій бізнесу

Розробка стратегій фірми – одне з найважливіших умов її ефективного розвитку. Але найчастіше менеджери розробку стратегій обмежують їх поданням до найзагальнішому вигляді, без урахування конкретних їх видів. В результаті стратегічне планування стає бідним, пов’язати воєдино різні стратегії не вдається, порушується принцип цілісності, комплексності та єдності в управлінні, а сама стратегія стають нежиттєздатною, що носить загальний і мало пов’язаний з реальністю характер.

Для орієнтації серед численних варіантів стратегій в стратегічному менеджменті використовують різні класифікації, що дозволяють стратегії упорядкувати в цілісну систему.

Класифікація стратегій за рівнями компанії

Стратегії менеджменту класифікують за управлінськими рівнями на чотири групи:

  • Головна стратегія.
  • Стратегії бізнес-одиниць або стратегії на рівні бізнесу.
  • Функціональні стратегії.
  • Стратегії команд, робочих груп та працівників.

Головна стратегія описує розвиток організації як єдиного цілого, і формулюється на найвищому рівні, є для всіх підрозділів обов’язковою, незалежно від ступеня автономії і децентралізації цих підрозділів.

Стратегії бізнес-ліній або стратегії бізнес-одиниць розробляються у випадках, коли в компанії є самостійні види бізнесів і автономні стратегічні бізнес-одиниці. Бізнес-одиниця являє собою підрозділ компанії, яка здійснює повний цикл – виробництво, маркетинг, збут, а іноді розробки і дослідження.

Функціональні стратегії забезпечують виконання стратегій бізнес-одиниць і фірми в цілому. При розробці їх необхідно враховувати загальнокорпоративні і одночасно завдання розвитку в цілому підрозділів.

Стратегії команд, робочих груп та працівників. Практика показала, що стратегія компанії може бути ефективно реалізована, тільки лише в разі, коли загальна стратегічна мета верхнього рівня перетворюється в стратегічну мету працівників нижнього рівня, від яких залежить успіх впровадження стратегій.

На малюнку 1 описана зв’язок функціональної виробничої стратегії зі стратегіями виробничих ділянок, робочої групи і команди, створеної для вирішення проблем підвищення якості або впровадження нового процесу.

Значимість стратегії четвертого рівня збільшується в зв’язку з ростом самоврядування та самоорганізації в компаніях, центр ваги управлінських дій і рішень в яких перенесено на команди, робочих груп або безпосередньо на працівників, які впроваджують стратегії.

Класифікація стратегій за функціональними видами діяльності фірми

Наступною поширеною класифікацією стратегій бізнесу є типологія за функціональним видам діяльності 

Продуктова стратегія визначає те, які з продуктів, в яких обсягах будуть проводитися і для якого ринку.

Стратегія вибору і розвитку технологій має на увазі вибір типу технології, розрахунок потреб в потужності, рівень конкурентоспроможності їх, їхні шляхи розвитку та вдосконалення.

Ресурсна стратегія визначає, які з ресурсів будуть використовуватися, встановлює потреби в обсязі ресурсів, альтернативні можливості використання їх, склад постачальників і якісні контроль поставляються сировини і матеріалів, задає шляхи економії ресурсів і їх інші техніко-економічні характеристики.

Інноваційна стратегія задає інноваційну політику організації, визначає те, які інновації та в якому з підрозділів компанії будуть розроблятися і здійснюватися, час і витрати на розробку і впровадження їх.

Логістична стратегія встановлює загальну логістичну модель фірми, маршрути постачання її ресурсів і доставки продукції клієнтам, більш ефективні варіанти зберігання запасів і маршрути внутрішньозаводських перевезень.

Маркетингова стратегія визначає правила розробки і збуту продукції, цінову політику, відносини зі споживачами, конкурентна поведінка, просування товарів та інші характеристики. Стратегія продажів пов’язана тісно з маркетинговою стратегією, але розробляється для підрозділів компанії, що відповідають за збут.

Стратегія досліджень і розробок визначає вибір базових напрямків розробки нових продуктів.

Фінансова стратегія встановлює способи і обсяги залучених фінансових ресурсів, співвідношення між власними і позиковими засобами та інше.

Інвестиційна стратегія визначає принципи управління інвестиційними проектами фірми.

Стратегія соціальної відповідальності встановлює правила поведінки фірми перед суспільством і державою, клієнтами, конкурентами, персоналом компанії, постачальниками.

Стратегія формування та підтримки іміджа- ця стратегія, яка спрямована на створення в суспільній свідомості позитивного образу компанії.

Класифікація генеричних стратегій

М. Портером була розроблена класифікація стратегій на генеричні типи, згідно з якою всі стратегії можна розділити на три генеричних типу в залежності від того, охоплюють вони ринок повністю або ж окремий його вузький сегмент.

Перший генеричний вид або стратегія лідерства за витратами, має на увазі, що зусилля всієї компанії зосереджуються на виробництві та збуті більш дешевої, ніж у конкурентів, продукції.

Другий генеричний тип або стратегія диференціації проводиться на як широкому ринку, так і на вузькому сегменті ринку окремо. Якщо для стандартного продукту задається нову властивість, мова йде про стратегію широкої диференціації, якщо ж на вузькому – з’являється третій тип генетичних стратегій.

Третій тип генеричною стратегії або стратегія фокусування, має на увазі по собою зосередження зусиль фірми на вузькому сегменті.

Отже, розробка і вибір стратегії є складним і творчим процесом, який втиснути в рамки готового шаблону і набору рекомендацій можна. Даний процес стандартизований не може бути, тільки нестандартна стратегія дозволить домогтися лідируючого положення на ринку. Різні комбінації факторів зовнішнього середовища і внутрішньоорганізаційні факторів створюють величезну кількість можливих варіантів стратегічного розвитку фірми. Тому, завдання менеджера – розробити стратегію розвитку продуктів на базі інновацій, створити і утримати стійку конкурентну перевагу, що забезпечує фірмі успіх.

Посилання на основну публікацію