Типи нормативів, використовуваних при контролі

В процесі управління підприємством широке застосування знаходять різні нормативи і норми, які дозволяють на точної основі встановити оптимальні значення витрачених ресурсів, обгрунтовані і ефективні співвідношення між деякими типами ресурсів, ключовими елементами трудового процесу і ланками виробничо-господарської системи фірми. Планові нормативи набувають особливого значення в сучасних відносинах ринку, механізм яких заснований на рівновазі попиту і пропозиції і дає свободу доступу до будь-якого виду ресурсів. В ринкових умовах скорочення витрачання ресурсів, скорочення трудових, матеріальних та інших витрат на виробництво стає найважливішим економічним вимогою до процесу планування, організації та управління фірмою. При всіх інших рівних умовах на ринку виграє той виробник, який більш економно застосовує обмежені ресурси і домагається мінімального їх витрати на одиницю виробленого товару.

З урахуванням існуючих в ринкових умовах економічних процесів і механізмів, понять і визначень все різноманіття нормативних матеріалів, що застосовуються в процесі управлінського контролю, можна розділити на два класи: норми і нормативи, які в свою чергу утворюють систему планових нормативів, які можна об’єднати в групи по деяким класифікаційними ознаками.

Класифікація нормативів по виду ресурсів, стадії виробництва і виконуваних функцій
За видами ресурсів розрізняють норми і нормативи, які регулюють розмір витрат предметів праці, засобів виробництва, робочої сили на виробництво одиниці продукції або надання послуг. За цією ознакою виділяють також коефіцієнти використання різних виробничих ресурсів на підприємствах.

За стадіями виробництва зазвичай виділяються нормативи:

  • поточних,
  • технологічних,
  • страхових,
  • транспортних,
  • виробничих запасів матеріалів, незавершеного виробництва, комплектуючих виробів і готової продукції, динаміка і величина яких визначає процес перетворення матеріальних ресурсів в готовий товар, роботу і послугу.

За виконуваної функції нормативи можуть бути відноситься до економічних, плановим, організаційних, технічних, соціальних, трудових, управлінських, екологічних, правових та ін.

В організації норми і нормативи – основа реалізації найважливіших планових функцій, серед яких виявлення обсягу і терміну випуску продукції, обгрунтування витрат і результатів, облік витрат виробничих ресурсів і т.д.

Організаційна функція норм більш повно проявляється у встановленні оптимальної пропорції між ланками всього виробництва і окремими елементами процесу праці, в координації в часі і просторі трудових і матеріальних ресурсів, а також в обґрунтуванні чисельності всіх категорій персоналу та раціонального розміщення його по робочих місцях. Ключові організаційні функції реалізують нормативи, що визначають тривалість виробничого циклу, розмір партії випуску вироби, величини нормальних запасів, періодичність запуску партій деталей, значення випередження та ін.

Стосовно до робочого місця – первинній ланці виробництва, ряд норм не тільки характеризує необхідну величину виробничих ресурсів, а й встановлює різним категоріям персоналу певний порядок виконання виконавчих або управлінських функцій. На інших виробничих рівнях значення управлінських функцій нормативів відповідно розширюється від поточного регулювання ходу будь – яких технологічних процесів до здійснення оперативного керівництва всією сукупністю виробничих процесів.

В ринкових умовах особлива роль відводиться економічним, фінансовим, правовим і іншим нормативам, що регулює механізм взаємодії таких показників, як облікова ставка ЦБ РФ за кредит, ставка податку, рух фінансових потоків між підприємством і банками, федеральним і місцевим бюджетом, різними фондами і службами.

Соціальні нормативи сприяють регулювання внутрішніх і зовнішніх взаємин персоналу як на підприємстві, так і за його межами. Наприклад, існуючі нормативи мінімальної заробітної плати встановлює не тільки ціну робочої сили, що встановлюється державою, а й розмір інших доходів працівників і рівень життя людей.

Посилання на основну публікацію