Технології організаційних змін

Напрямки робіт по здійсненню організаційних змін

Технологія управління змінами в організації має на увазі два основних напрямки роботи:

  • усвідомлене залучення керівника в процеси управління змінами;
  • включення керівником інших співробітників в процеси реалізації змін.

Перший напрямок передбачає вирішення наступних завдань:

Виявлення слабких і сильних компетенцій і якостей керівника, які можуть вплинути на якість управління планованими змінами.

Оцінка психологічної підготовки керівника до роботи з великим об’ємом інформації без прийняття відповідного рішення до виявлення головної проблеми.

Практичне навчання керівника моделювання та прогнозування ситуацій впровадження різних варіантів рішень.

Оцінка психологічної підготовки керівника до появи різного роду опорів проведеним змінам, а також його навичок ведення переговорів.

Обгрунтування списку практичних навичок по залученню керівника в процеси змін.
Формулювання вмінь щодо своєчасного перемикання з гнучкого на строгий стиль управління при переході організації з фази пошуку рішення в фазу рішучих і осмислених дій.

Другий напрямок вимагає від керівника володіння інструментами діагностики персоналу в період реалізації змін. Для цього, як правило, можуть бути використані методи організаційно-кадрового аудиту та реінжинірингу бізнес-процесів.

Організаційно-кадровий аудит

Організаційно-кадровий аудит має на увазі оцінку відповідності кадрового та структурного потенціалу організації її стратегії розвитку і цілям.

Його проведення необхідно для підготовки до прийняття важливих стратегічних рішень в частині управління бізнесом, розробки плану змін в організації за допомогою управлінських технологій.

Організаційно-кадровий аудит спрямований на оцінку таких основних аспектів:

кадрових процесів – напрямків діяльності організації в частині персоналу і тих областей накопичення кадрового потенціалу, які представляються істотними для даної організації;

якісних і кількісних характеристик персоналу;

організаційної структури – співвідношення і співпідпорядкованості ключових підрозділів, ступеня гнучкості (жорсткості) конфігурації організації, наявність необхідного документообігу.

Реінжиніринг бізнес-процесів

Реінжиніринг бізнес-процесів являє собою радикальне перепроектування здебільшого ділових процесів, щоб досягти стрибкоподібних, різких поліпшень основних показників фінансово – господарської діяльності компанії.

Дана технологія дозволяє досить якісно описати вихідну модель діючих бізнес-процесів і розробити комплекс заходів щодо її модифікації з урахуванням кола виявлених проблем і наявних у розпорядженні організації ресурсів, щоб внести зміни в вихідну структуру бізнес-процесів.

Необхідно відзначити, що найчастіше головна проблема, яка перешкоджає розвитку конкретної організації, може лежати за межами таких технологій, як організаційно-кадровий аудит і реінжиніринг бізнес-процесів. Це можуть бути проблеми, пов’язані з доставкою товарно-матеріальних цінностей, сферою маркетингу або бухгалтерського обліку, з недостатніми професійними чи особистими компетенціями персоналу, або з низькою якістю прийнятих в організації стандартів, норм і правил.

Отже, застосування однієї з описаних технологій недостатньо, щоб провести успішну діагностику існуючого стану організації та виявити ключову проблему. Разом з тим, повне застосування обох технологій є досить витратним заходом.

Посилання на основну публікацію