Теорії лідерства в менеджменті

Поняття лідерства в менеджменті

Під лідерством в загальному сенсі прийнято розуміти природний соціально-психологічний процес в групі, яка побудована на впливі особистого авторитету на поведінку членів групи. Воно є одним із проявів влади.

Обов’язковою умовою лідерства виступає наявність у індивіда влади в конкретній формальної і/або неформальної організації. Лідерство має місце бути всюди, де збирається група, що складається з двох і більше осіб.

Як явище соціальне, лідерство супроводжує людство протягом всієї історії його існування. В умовах розвитку підприємницької діяльності та посилення глобалізаційних процесів в бізнес-середовищі воно набуває особливо важливого значення.

Класичні теорії лідерства

Вся сукупність класичних теорій лідерства умовно ділиться на чотири групи. Подібний підхід був запропонований ще в 1982 році і до цих пір не втратив своє актуальності. 

Відповідно до представленого підходом теорії лідерства діляться на чотири типи залежно від поєднання двох чинників:

  • фокуса (на характеристиках або формах поведінки);
  • підходу (універсального або ситуаційного).

У категорії першого типу відноситься теорія лідерських якостей. Вона характеризується винятком конкретних ситуацій з розгляду і мінімізацією вплив поведінки лідера. Основний акцент в даному випадку робиться на позиційних аспектах, а сама теорія дозволяє встановити, які якості допомагають людям ставати лідерами.

Родоначальником даної теорії став Ф. Гальтон, англійський антрополог і психолог, який висунув ідею про спадкову природу лідерства. Зокрема, він говорив про те, що лідерські задатки і якості передаються у спадок і в деякій мірі є вродженими. Пізніше розвиток даної теорії було підтримано низкою інших вчених.

Даний підхід, однак, за рахунок різноманітності, суперечливості і непорівнянності якостей, які були виявлені у відомих лідерів минулого, був поставлений під сумнів. Основними недоліками даної теорії вважалися:

  • відсутність ситуаційних змінних;
  • нівелювання впливу відносин між лідерами та їх послідовниками;
  • нескінченність і суперечливість переліків якостей, створених різними дослідниками.

Усвідомлення цих недоліків привело до подальшого розвитку теорій лідерства, в основі якого лежало зміщення акцентів від статики в динаміці. На перший план стали висуватися вже не якісні характеристики особистості, а її поведінкові особливості. Подібні теорії прийнято відносити до теорій лідерства другого типу. Найбільш відомою теорією даного типу вважається теорія К. Левіна, який в своїх роботах виділив три базових типу лідерства: авторитарне, демократичне і пасивне.

Пізніше свій розвиток отримали теорії, засновані на різноманітних комбінаціях на відносинах і фокусу на робочому місці (управлінська сітка Блейка і Моутон, 4 системи управління Р. Ликерта та ін.). Основоположними недоліками теорій даного типу прийнято вважати фіксацію ситуації і вивчення поведінкових стилів лідерства в умовах сталості ситуації.

У зв’язку з виявленими недоліками були сформовані теорії лідерства четвертого типу. В їх основі лежало зміщення фокусу на вивчення форм поведінки і умовах універсалізації. Найбільш відомими теоріями даної групи стали теорія лідерства Ф. Фідлера, модель континиума лідерського поведінки Танненбаума – Шмідта, модель Стінсона-Джонсона та ін.

Теорії взаємодії лідера і групи

Слідом за класичними теоріями лідерства свій розвиток отримали роботи, які описували взаємодія між лідером і підлеглими. Фактично вони послужили перехідним етапом до сучасних теорій лідерства.

Найбільш відомими роботами в цій галузі стали праці Грен, Бернса, А. Юкла, Фідлера і Гарсіа. Основною ідей стала ідея трансформаційного лідерства (малюнок 2), яка згодом була покладена в основу безлічі досліджень.

Свій скарб в перехід до сучасних теорій лідерства вклала теорія «замінників лідерства», вироблена в 1978 році Керром і Джермейером. Відповідно до цієї теорії організації не відчувають потреб в лідерський участю, а в деяких випадках (за умови наявності певних ситуаційних змінних) воно і зовсім завдає шкоди.

Сучасні теорії лідерства

Сучасні теорії лідерства свій активний розвиток отримали з початку 1990-х рр. Не припиняється воно і донині. Їх основні види представлені на малюнку 3. Велика їх частина розроблена американським вченими.

Всі вони мають свої особливості, переваги і недоліки. Єдиного підходу в даному питанні не вироблено досі.

Так чи інакше, в сучасних теоріях лідерства спостерігається певна спільнота. Всі вони демонструю пильну увагу до особистості лідера в умовах зростаючої конкуренції, глобалізації та посилення боротьби за ресурси і клієнтів.

Однією з найбільш відомих теорій останніх років прийнято вважати теорію «емоційного інтелекту» Гоулман. Розглянь її більш детально.

Відповідно до теорії емоційного інтелекту існує п’ять базових лідерських навичок. Ними є: самосвідомість, мотивація, саморегуляція, соціальні навички і емпатія. Їх розвиток і вдосконалення грає предопределяющую роль в розвитку і становленні лідера.

Не меншу популярність сьогодні має теорія 7 лідерських навичок С. Кові. У своїй однойменній книзі він розділив їх на дві групи:

  • навички для особистісного розвитку;
  • навички для міжособистісного розвитку.

Згідно з його теорією до першої групи відноситься вміння розставляти пріоритети, орієнтація на результат і активність. Саме він дозволяють рости лідеру як особистості.

До другої групи слід відносити безперервне навчання, синергію, емпатію і орієнтацію на перемогу. Завдяки і розвитку даних навичок вдосконалюється міжособистісна складова лідера.

На основі даних теорій побудована більшість корпоративних тренінгів.

Посилання на основну публікацію