Сутність управлінських рішень

Управлінське рішення – одночасно процес і результат аналізу інформації, прогнозування, оптимізації та вибору альтернативи з безлічі можливих способів досягнення поставленої мети.

Рішення являє собою комбінацію розумової діяльності і прояву волі особи, яка його приймає. Для вирішення характерні такі ознаки:

  • Можливість вибору з декількох альтернативних варіантів;
  • Наявність мети;
  • Необхідність застосування волі.

Під управлінським рішенням розуміється акт менеджменту, який полягає в пошуку та виборі найбільш ефективного і оптимального варіанту дій в організації.

Процес прийняття управлінського рішення являє окремий інтерес. Він складається з декількох стадій, які послідовно змінюють один одного. Ці стадії є відбиток розумового процесу особи, що приймає рішення, його дій з пошуку істини і проявів волі з метою вибору конкретної альтернативи. Дослідження процесу прийняття рішення дозволяє краще зрозуміти джерела його походження.

Необхідність прийняття управлінських рішень та їх характер

Реалізація управлінських функцій вимагає прийняття рішень. Ефективність реалізації функцій менеджменту багато в чому визначається ефективність прийняття рішень. Процес прийняття рішень можна вдосконалити, застосовуючи науковий підхід, моделювання та кількісні методи. Удосконалення процесу прийняття рішень, в свою чергу, сприяє підвищенню їх якості і якості менеджменту організації в цілому.

Ухвалення управлінських рішень є одним з ключових резервів підвищення ефективності організації.

Управлінські рішення, як і будь-які інші, схильні до впливу вольового фактора. Залежно від волі особи, яка приймає рішення, результат може бути різним, цим визначається його неоднозначність. Рішення являє собою певний процес, який складається і ряду процедур і дій особи, що приймає рішення, з його підготовки та аналізу можливих варіантів.

Рішення базується на усвідомленні мети і засобів її досягнення, причому для такого усвідомлення необхідно володіння відповідною інформацією. Однак рішення не є процесом перетворення інформації, а являє собою набагато більш складний конструкт, націлений на створення взаємозв’язку між метою і засобами.

Вимоги до управлінського рішення

  • Обгрунтованість – необхідність прийняття рішення з урахуванням максимальної кількості повної і достовірної інформації, використання наукового підходу для формування інноваційного професійного мислення і розвитку його аналітичних функцій;
  • Своєчасність – ухвалене рішення повинне відповідати поточної ситуації, адже передчасно або із запізненням прийняті рішення не можуть бути ефективно реалізовані і не можуть враховувати всі аспекти сьогоднішнього становища організації;
  • Повнота змісту – ухвалене рішення повинне охоплювати весь об’єкт, до якого воно має відношення, а також всі сфери, на які реалізація даного рішення може зробити прямий або непрямий вплив. У рішенні повинні бути відображені цілі, засоби і ресурси, способи і терміни досягнення цілей, а також порядок дій виконавців та методи контролю;
  • Повноважність – рішення повинно враховувати розподіл прав і обов’язків між суб’єктами управління;
  • Узгодженість – рішення повинно брати до уваги прийняті раніше рішення і результати їх реалізації, уникати виникнення протиріч всередині організаційної системи.
Посилання на основну публікацію