Сутність фінансового планування та його завдання

Фінансове планування – це свідомий процес обгрунтування обсягу і руху фінансових ресурсів і передбачення кінцевих результатів діяльності. Його завданням є обгрунтування основних параметрів і конкретних рішень, що забезпечують функціонування підприємств.

Пріоритетними об’єктами фінансового планування є:

  • 1. Визначення обсягу і структури фінансового потенціалу.
  • 2. Обгрунтування кругообігу фінансових ресурсів (грошові надходження, витрати і кінцеві результати діяльності).
  • 3. Формування та використання капіталу для безперебійного функціонування підприємства.

Головною метою фінансового планування, яке визнано початковою стадією управління поточною і стратегічною діяльністю суб’єкта, є обгрунтування ключових завдань щодо оптимізації фінансових параметрів, що забезпечують безперервність і ефективність відтворювального процесу. Критерії ефективності відбивають якість планування з погляду забезпечення позитивних фінансових результатів від кожної операції, діяльності окремих ділянок і всього підприємства. Досягнення цієї мети передбачає побудову раціональної організації фінансового планування та дотримання таких принципів: науковості, безперервності та адаптації фінансових планів до конкретної економічної ситуації.

Раціональна організація фінансового планування передбачає встановлення логічної послідовності дій використання прогресивних методів, інструментів для обґрунтування конкретних завдань, а також контрольних заходів, що дозволяють оцінити результативність прийнятих рішень.

Науковість даного процесу забезпечується за допомогою різноманітних розрахунків, що базуються на вивченні стану матеріальних і фінансових ресурсів, тенденцій їх руху, координації взаємопов’язаних фінансових і господарських показників і прогнозованою перспективи розвитку.

Безперервність планових дій передбачає спадкоємність поточних і довгострокових планів, їх координацію в часі і просторі.

Адаптація фінансових планів до конкретної економічної ситуації означає потребу уточнення планових показників, найважливіших параметрів окремих балансів в умовах суттєвих змін економічної ситуації в країні, регіоні та фінансовому законодавстві. Коригування планів також може бути викликана доцільністю обліку фактичних досягнень за минулий період на самому підприємстві.

До основних завдань фінансового планування на мікрорівні можна віднести:

  • 1) обґрунтування обсягу і структури фінансового потенціалу;
  • 2) визначення кругообігу фінансових ресурсів, вхідних і вихідних фінансових потоків;
  • 3) обчислення потреби у фінансовому капіталі, його джерелах утворення та напрямів використання;
  • 4) розрахунок результативності окремих сфер господарської діяльності, пріоритетних транзакцій і розробку заходів щодо максимізації прибутку;
  • 5) забезпечення стійкого фінансового становища підприємства, що базується на оптимальному обсязі та структурі майна, капіталу, потужності фінансового потенціалу. При цьому встановлюється граничний рівень ризику, платоспроможності, ліквідності та фінансової незалежності підприємства;
  • 6) обґрунтування доцільності матеріальних і фінансових інвестицій, джерел їх фінансування, витрат і передбачуваного ефекту від впровадження інвестиційних проектів.

Найважливішими продуктами фінансового планування є прогнози, поточні та довгострокові фінансові плани, які відображають основні параметри фінансової діяльності, необхідні для реалізації головних заходів, передбачених бізнес-планом.

Посилання на основну публікацію