Структура соціології

Макроціологія і мікросоліологія

Мікросоціологія вивчає відносини людей в їх повсякденному житті. Основна увага спрямована на дослідження поведінки індивідів, їх вчинків, мотивів, які справляють визначальний вплив на взаємодію між людьми, що в свою чергу впливає на стабільність суспільства і відбуваються в ньому зміни.

Макросоціологія приділяє основну увагу суспільства як єдиного цілого. У центрі вивчення різні суспільні інститути і система соціальних структур, які впливають на людей. Сфера головного інтересу макросоціології – вивчення взаємовідносин між різними частинами суспільства і те, як відбувається зміна цих взаємин.

Загальна і прикладна соціологія

Загальна соціологія займається розробкою фундаментальних основ, прикладна – дослідженням конкретних актуальних соціальних проблем.

Теоретична і емпірична соціологія

Емпірична соціологія спрямована на добування та первинну обробку соціальних фактів.

Соціальний факт – це фрагмент соціальної дійсності, зафіксований у свідомості людини. Соціальними фактами можуть бути:

  • вчинки індивідів і соціальних груп;
  • матеріальні і духовні результати людської діяльності;
  • висловлювання людей (усні, письмові).

Теоретична соціологія має чотирьохрівневий характер.

розрізняють:

Парадигмальний рівень теоретизування.

«Великі» общесоциологические теорії, за допомогою яких можна пояснити соціальні форми матеріального світу, вивчити основні закономірності соціальної життєдіяльності людей і їх груп, тенденції розвитку соціальних відносин як цілісної системи.

Теорії «середнього рівня». Які претендують на осмислення не всієї соціального життя як цілісної системи, а лише деяких її структур (страт, класів, етносів, трудових колективів і т.д.) і процесів (конфліктів, соціалізації та адаптації особистості, аномального поведінки людей і т.п. ).

Спеціальні (або приватні) концепції.

галузі соціології

Кількість галузей соціології складно піддається підрахунку і постійно з’являються нові. З основних: соціологія особистості, феміносоціологія, соціологія освіти, політична соціологія, економічна соціологія і т.д. і т.п.

Найчастіше галузі соціології класифікують за трьома підставами:

а) вивчає суб’єктам соціального життя. (Соціологія особистості, сім’ї, колективу,

страт і класів, осіб різного віку, різної статі, різного соціального статусу та ін.).

б) сферам соціального життя, в яких діють досліджувані суб’єкти. (Соціологія праці, вільного часу, науки, освіти, релігії, моралі, громадської думки,

управління та ін.).

в) міждисциплінарного характеру галузей соціології, їх пов’язаності з іншими науками.

Напрями та школи соціології

Йдеться про союзах соціологів, які є однодумцями щодо однакових парадигм, теорій, єдиних методологічних і методичних орієнтувань. Якщо такий союз має чіткі просторово-часові межі, визнаного лідера і виражену формализованность, то його називають школою. Напрямок соціології – це, як правило, інтернаціональне об’єднання однодумців.

Трирівнева структура соціології

Окремо варто виділити трирівневу структуру соціології:

  • вищий рівень – загальна соціологія (теоретична соціологія, макросоциология)
  • середній рівень – галузеві напрями (приватні соціологічні теорії, теорії середнього рівня)
  • нижчий рівень – емпірична, прикладна соціологія (микросоциология, конкретні соціологічні дослідження). Третій рівень соціології – науково-практична діяльність, до якої відносять дослідження, висновки до них, соціальні програми.

Таким чином, всі типи і види соціології взаємопов’язані один з одним, будучи сторонами одного і того ж процесу пізнання і перетворення соціальної дійсності.

Посилання на основну публікацію