Структура класичної школи менеджменту

Класична школа менеджменту та її основні напрямки

Під школами менеджменту як такими прийнято розуміти розвиток теорії управління з виділенням основних підходів.

Класичний менеджмент є одним з найбільш поширених напрямів управлінської науки. Будучи сформованим в першій половині ХХ століття, він включає в себе три базові напрями.

В основі школи наукового менеджменту лежала необхідність наукового обґрунтування та раціоналізації виробничої організації. Школа адміністративного управління особливу увагу приділяла обгрунтування процесного підходу до організації управління, в той час, як школа бюрократії свою головну задачу бачила в необхідності раціоналізації і формалізації управління, розмежування відповідальності і обов’язків працівників.

Кожне з представлених напрямків має свої особливості. Всі разом вони формують структуру класичної (традиційної) школи менеджменту. Розглянемо їх більш детально.

Науковий менеджмент

Школа наукового менеджменту і її представники виходили з можливості досягнення оптимальної організації виробництва за допомогою вивчення і аналізу поведінки людей. Зокрема, мова йде про те, що за допомогою логіки, спостереження і розрахунків можна організувати виробництво таким чином, щоб воно було максимально ефективним.

Таким чином, даний напрямок класичного менеджменту передбачає необхідність використання наукового аналізу з метою визначення кращих способів виконання поставлених перед організацією і її членами завдань.

Засновником школи наукового менеджменту вважається Ф. Тейлор, якому вдалося розробити цілісну концепцію управління, інакше звану «тейлоризму».

«Тейлоризм» – це систему управління виробництвом і організації праці, заснована на раціоналізації та спеціалізації трудових операцій і спрямована на інтенсифікацію праці.

До числа інших прихильників даного напрямку можна віднести Г. Ганта, Ф. і Л. Гілбертів. У своїх працях вони також прагнули удосконалити трудовий процес за допомогою вироблення чітких інструкцій, заснованих на логічному аналізі. Г. Гант також прославився розробкою основ оперативного управління і побудови методів календарного планування.

В результаті розвитку даного напрямку було забезпечено відділення планування і обмірковування від самої роботи. В основу підвищення продуктивності праці було покладено матеріальне стимулювання, а відбір робітників для виконання конкретних робіт проводився на основі науково обґрунтованих критеріїв. При цьому тренування і навчання співробітників вважаються одним із способів виконання робіт.

Основним недоліком даного напрямку класичного менеджменту прийнято вважати відведення першочерговим ролі в управлінні технічним засобам, які нібито здатні вирішити будь-які проблеми, що на практиці далеко не завжди так.

Адміністративний менеджмент

Адміністративна школа менеджменту предопределяющую роль відводить розвитку управлінських принципів і опису їх функцій. Концептуальні засади даного напрямку визначають управління як універсального процесу, що складається з ряду взаємопов’язаних функцій.

Основними функціями управління традиційно прийнято вважати:

 • планування;
 • організацію;
 • координацію;
 • контроль;
 • мотивацію.

Саму організацію, школа адміністративного управління розглядає як замкнутої системи, а її організаційну структуру – як системи взаємозв’язків, що має певну ієрархію. Досягнення поліпшення функціонування організації можливо за допомогою внутрішньої раціоналізації її діяльності, без урахування впливу зовнішнього середовища.

Найбільш відомим представником цього напряму вважається А. Файоль, який розробив всесвітньо відомі принципи менеджменту:

 • розподіл праці;
 • наділення менеджерів владними повноваженнями;
 • дисципліна;
 • єдиноначальність;
 • єдність напрямку руху всіх підрозділів організації;
 • підпорядкування індивідуальних інтересів загальним;
 • справедливість винагороди;
 • рівновагу централізації і децентралізації управління;
 • ієрархічність організації;
 • порядок у всьому;
 • рівність і справедливість;
 • стабільність персоналу;
 • ініціативність;
 • корпоративний дух.

Багато з цих принципів і по сей день активно використовуються в практиці менеджменту.

Крім А. Файоля, школа адміністративного менеджменту привернула чимало інших видатних і добре відомих наукових діячів. Серед них А. П. Слоун, Л. Ф. Урвік і ін. Всі вони приписували бізнесу три базові функції (виробництво, фінанси і маркетинг) і вважали, що їх поділ здатне забезпечити оптимальне розподіл організації на підрозділи.

Бюрократичне управління

Концепція бюрократичного управління передбачає необхідність аналізу будь-якої організації як бюрократичної структури. Її найбільш відомим основоположником вважається М. Вебер. У своїх працях він неодноразово вказував на те, що будь-яке управління має будуватися на безособової, суто раціональній основі.

Сама по собі бюрократична концепція передбачає необхідність чіткого визначення та розмежування посадових обов’язків працівників і їх відповідальності, а також ведення формальної звітності. Крім того, вона вказує на необхідність відділення власності від управління. Саме це дозволяє говорити про формування професійного менеджменту.

В основі управлінського процесу, згідно бюрократичної школі, повинні лежати відповідні бюрократичні правила і процедури. Всі вони являють собою стандартний спосіб взаємодії, коли до всіх співробітників пред’являються одні й ті ж вимоги. При цьому всі співробітники у своїй професійній діяльності керуються одними і тими ж правилами.

Як показує практика, бюрократизація управління часто дозволяє домогтися ефективності організації функціонування підприємства і послідовності в досягненні поставлених перед ним завдань. У той же час вона є вкрай повільної і негнучкою.

Посилання на основну публікацію