Стратегія управління персоналом

Менеджмент персоналу має три рівні: стратегічний; тактичний; оперативний.

Оперативний рівень охоплює безпосередню область ділової активності персоналу. Тут представлені всі функції управління персоналом.

На тактичному рівні реалізується планування потреби в кадрах, розробка штатних розкладів руху кадрів, підвищення їх кваліфікації і розвитку.

Стратегічний рівень підтримує ділову стратегію, спрямовану на довгостроковий розвиток організації. Стратегія управління персоналом пов’язує численні аспекти в єдину, підпорядковану конкретної діяльності підприємства політику управління персоналом.

До факторів, що впливає на розробку стратегії управління персоналом, належать: ризики і невизначеності (час, фрагментація ринків, політичні ситуації); якість товару, дизайн, сервіс, зменшення або зростання розмірів підприємства; централізація або децентралізація управління.

Основні напрямки розробки стратегії управління персоналом:

– зниження питомої ваги заробітної плати в собівартості продукції;
– максимізація потенціалу працівників, підвищення кваліфікації, розширення їх знань і здібностей, максимізація їх винахідливості, мотивації і поліпшення людських відносин;
– нерозривний зв’язок стратегії бізнесу і стратегії управління персоналом;
– розвиток організаційної культури: загальні цілі, колективні цінності, харизматичні лідери, контроль працівників за допомогою соціальних засобів;
– «японизация методів управління досягається за рахунок мінімізації числа рівнів, високої організаційної культури, гнучких форм організації трудя, високої якості продукції, відданості робочих фірмі і т. д.

Механізм реалізації кадрової політики являє собою систему норм і нормативів, планових, організаційних, адміністративних, соціальних та інших заходів, що знаходить відображення в основних нормативних документах: статут підприємства, ідеологія підприємства, колективний договір, правила внутрішнього трудового розпорядку, контракт або трудовий договір, положення про оплату та стимулювання праці, положення про атестації кадрів, правила і принципи, процедури, неписані традиції і форми поведінки.

Посилання на основну публікацію