Стратегічне і тактичне планування в менеджменті

Стратегія розвитку організації

Під стратегією розвитку прийнято розуміти такий напрямок розвитку, яке стосується сфери діяльності організації, системи внутрішніх взаємин, а також займаної організацією позиції у зовнішньому середовищі.

Сама сутність стратегії полягає в створенні конкурентної переваги швидше, ніж іншими структурами буде скопійовано те, що фірма використовує зараз. Умови конкурентної боротьби накладають свій відбиток. Підприємствам необхідно виробляти довгострокові стратегії розвитку, які сприятимуть пристосуванню до зовнішніх умов і виникають змін. Грамотно сформульована стратегія в значній мірі здатна підвищити результативність дій підприємства.

Стратегічне планування

Стратегічне планування – це інструмент формування напрямку руху підприємства, з орієнтиром на майбутній розвиток. Воно являє собою систему цілей, а також способів їх досягнення. Однією з найважливіших завдань стратегічного планування, є впровадження нововведень. Так проявляється реакція організації на наявність факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. Як об’єкти прийняття рішень можуть виступати показники діяльності, а також конкретні заходи.

Стратегічне планування несе своїм завданням отримання відповідей з питань розподілу матеріальних, фінансових і кадрових ресурсів, адаптації до навколишнього середовища, організаційного зміни, регулювання господарських процесів. Сам процес вибору правильного рішення включає в себе загальний аналіз стану справ як на підприємстві, так і займаного підприємством положення на ринках, формування чітких цілей і завдань, аналіз економічних умов, оцінку структури підприємства та інших внутрішніх факторів, розробку і подальший аналіз можливих стратегічних альтернатив і вибір остаточної стратегії.

Процес стратегічного планування обов’язково повинен включати в себе певні етапи, в числі яких:

  • Розробка та обгрунтування курсу розвитку організації, її діяльності
  • ранжування і розукрупнення завдань стратегічного напрямку, а також їх спрощення до рівня поточного управління;
  • узагальнення і конкретизацію цілей і завдань підприємства до рівня повсякденної роботи;
  • розробку необхідних заходів, спрямованих на попередження та усунення виникаючих причин відступу від наміченого курсу;
  • організацію контролю якості, а також своєчасності виконання обов’язків працівниками та підрозділами підприємства;
  • усунення проблем, що заважають нормальному функціонуванню;
  • оперативне регулювання діяльності всіх структур підприємства.

Тактичне планування

Стратегічне управління включає в себе розробку стратегії дій, а також розробку тактики здійснення обраної стратегії. Стратегія сама по собі характеризує цілі і завдання, тобто загальний напрямок розвитку організації. Тактичне ж планування є планом виробничо-господарської, соціальної діяльності організації і спрямований на виконання завдань поставлених стратегією розвитку підприємства. Також тактичне планування враховує максимально раціональне використання наявних ресурсів підприємства.

Тактичний план повинен містити дані по складу, змісту, термінів проведення, ресурсному забезпеченню, обсягами інвестування і продажів, профілізації потужностей або створення нових, підготовці кадрів, забезпеченню виробництва необхідними матеріально-технічними цінностями, джерел інвестування та багато чому іншому.

Посилання на основну публікацію