Стандартні і нестандартні фінансові рішення

Стандартні і нестандартні фінансові рішення, критерії оцінки їх прийняття

У процесі управління фінансовою діяльністю приймаються і реалізуються рішення, що стосуються акумуляції та використання фінансових ресурсів на різних ділянках їх кругообігу. До пріоритетних рішень можна віднести наступні:

• Формування капіталу підприємства (обгрунтування його оптимальної величини, форм і джерел фінансування).

• Напрямок капіталу на поточну та інвестиційну діяльність (формування і використання необоротних і оборотних активів).

• Раціоналізація кругообігу фінансових ресурсів (мобілізація грошових надходжень).

• Оптимізація обсягу і структури витрат на виробництво і реалізацію продукції.

• Синхронізація вхідних і вихідних фінансових потоків і забезпечення платоспроможності підприємства.

• Зміцнення стійкості фінансового стану (максимізація прибутку, рентабельності, забезпечення ліквідності і платоспроможності суб’єкта).

Методи обґрунтування та реалізації конкретних рішень залежать від специфіки відповідного підприємства, його зв’язків з іншими суб’єктами господарювання, що діють у певному періоді. У найбільш загальному вигляді фінансові рішення можна розділити на дві великі групи: стандартні і нестандартні.

Стандартні рішення базуються на загальних нормах, нормативах і регулюються встановленими правилами, алгоритмами та законодавчими актами. До них можна віднести: числення податкових платежів, амортизаційних відрахувань, нарахування заробітної плати та інші рішення. Розрахунки по обґрунтуванню цих категорій можуть бути комп’ютеризовані на основі відомих параметрів (норми, ставки, встановлені оклади та ін.). Такий порядок дозволяє скоротити час на їх розрахунки, забезпечити точність і якість виконання.

Нестандартні рішення більш складні, оскільки включають багато елементів, різні показники, частина яких є невідомими. Тому необхідно обґрунтовувати кілька варіантів рішень на основі багатьох розрахунків, моделей, калькуляцій. Допомогою порівняння кінцевих результатів альтернативних проектів доцільно вибрати оптимальний варіант, що забезпечує кращий економічний ефект у конкретній ситуації.

У сучасних умовах більшість фінансових рішень має нестандартний характер, оскільки існують широкі можливості використання різних джерел фінансування діяльності, способів збільшення результативності окремих господарських операцій. Це стосується безлічі рішень, пов’язаних з формуванням фінансової, кредитної політики, структури капіталу, вибору інвестиційних проектів, організації фінансових взаємовідносин з партнерами та потужності і структури фінансового потенціалу.

Рішення в області оптимізації фінансового потенціалу, швидкої стабілізації фінансового становища є найбільш складними, оскільки залежать від ряду причин. На них впливає зовнішня економічне середовище, розвиток фінансового ринку, наявність і раціональне використання матеріальних і фінансових ресурсів. У багатьох випадках оптимізація фінансового потенціалу, платоспроможність підприємства залежить не тільки від результативності функціонування суб’єкта, а й негативних явищ в економіці країни (висока інфляція, низький рівень попиту на продукцію, неплатоспроможність партнерів і т. Д.). Тому необхідно враховувати всі фактори і не обмежуватися лише короткочасної вигодою.

Посилання на основну публікацію