Стандарти корпоративного управління

Поняття корпоративного управління

Потреба в корпоративному управлінні обумовлена ​​розвитком корпоративного бізнесу, а саме – функціонуванням корпоративних структур господарювання (корпорацій).

Корпорації являють собою особливу організаційно-правову форму ведення бізнесу, засновану на часткової власності її учасників і передачі управлінських функцій спеціалізованому менеджменту.

В українській практиці корпорації найчастіше представлені публічними і непублічним акціонерними товариствами.

Діяльність корпоративних структур впливає на всіх учасників корпоративних відносин. Наявність безлічі зацікавлених сторін призводить до виникнення конфлікту інтересів. Завдання ж дотримання балансу інтересів учасників корпоративних відносин відводиться корпоративного управління.

На сьогоднішній день єдиного підходу до визначення сутності корпоративного управління не існує. Проте, його важливість і необхідність розвитку визнаю всі учасники корпоративних відносин.

У загальному сенсі під корпоративним управлінням (КУ) слід розуміти особливу форму взаємовідносин між власниками акціонерного капіталу, радою директорів і менеджментом. Його основними завданнями виступають забезпечення підзвітності менеджменту з одного боку, і дотримання інтересів учасників корпоративних відносин – з іншого.

Базовими цілями корпоративного управління є:

  • максимізація прибутковості корпорації і зростання ефективності її діяльності;
  • підвищення ринкової вартості акціонерного капіталу.

Як управлінський процес корпоративне управління характеризується наявністю власного суб’єкта та об’єкта. В ролі суб’єкта виступають органи управління корпорації, а об’єктом є самі відносини, що виникають між ними.

Система корпоративного управління включає в себе чотири базових блоку, які зумовлюють характер взаємодії зацікавлених сторін.

Представлена ​​модель інакше іменується чотирикутником корпоративного управління. У загальному вигляді вона включає в себе права власників акціонерного капіталу, організацію та функціонування органів управління корпорацією, транспарентність бізнесу і його соціальну відповідальність. З опорою на ці блоки формується передова практика корпоративного управління і його стандарти. Розглянемо їх більш детально.

Стандарти корпоративного управління на міжнародному рівні

Розробка стандартів і принципів корпоративного управління в міжнародній практиці свій активний розвиток отримала в останніх десятиліттях XX століття. Саме тоді були зроблені перші спроби систематизації і вироблення принципів КУ, здатних забезпечити комфортні умови для діяльності інвесторів.

Вже до початку 2005 року міжнародні об’єднання інвесторів, організації та уряди різних держав світу розробили понад 100 документів в даній області. Основоположним з них і донині залишаються Принципи корпоративного управління, розроблені Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Будучи спочатку прийнятими в 1999 році вони згодом кілька разів переглядалися та вдосконалювалися. Остання їхня редакція була випущена в 2014-2015 рр., Актуальною вона є і по сей день.

Основні принципи ОЕСР, що визначають стандарти корпоративного управління на міжнародному рівні, в сутність зводяться в чотирьох складових.

Відповідно до зазначеними вище принципами структура корпоративного управління повинна бути орієнтована на стимулювання справедливих і прозорих ринків, забезпечуючи при цьому ефективний розподіл ресурсів. У той же час система КУ повинна відповідати вимогам верховенства закону і підтримувати ефективний нагляд і правозастосування.

Самі ж принципи ОЕСР охоплюють п’ять сфер реалізації корпоративних відносин:

  • права акціонерів
  • рівне ставлення до власників;
  • обов’язки ради директорів;
  • роль зацікавлених сторін;
  • прозорість і розкриття інформації.

Відповідно до принципів ОЕСР структура КУ повинна забезпечувати захист прав власників акціонерного капіталу і рівне ставлення до них, включаючи міноритаріїв і іноземних інвесторів. Особлива роль відводиться забезпеченню можливість отримання захисту прав акціонерів в разі їх порушення.

Вкрай важливо, щоб структура КУ забезпечувала стратегічне управління корпорацією, а також була здатна гарантувати ефективний контроль за діяльністю менеджменту і його підзвітність, включаючи раду директорів.

Велике значення приділяється точному і своєчасному розкриттю інформації з істотних питань, що стосуються структури акціонерного капіталу, загальних результатів діяльності корпорації і її фінансового становища.

Нарешті, корпоративне управління має забезпечити визнання прав зацікавлених сторін, передбачених законом і заохочувати їх співпраця з компанією.

Посилання на основну публікацію