Стадії виконання стратегії

Після визначення стратегія, настає найскладніший етап в стратегічному управлінні, пов’язаний з необхідністю намічену стратегію реалізувати.

На першій стадії виконання стратегії проводиться поглиблене вивчення стану середовища, цілей і розробленої стратегії. Тут же вирішується ряд основних завдань:

  • з’ясування суті виробленої стратегії і висунутих цілей, їх коректності та відповідності один одному і станом середовища;
  • доведення змісту цілей і ідей стратегічного плану до персоналу з метою підготовки умов для залучення їх до процесу реалізації заданої стратегій.

Початок реалізації стратегії є постановку стратегічних завдань, тобто таких завдань, що виражають сутність стратегії. Кількість цих завдань не повинно бути занадто великим. Інакше виконані можуть бути не всі з них. В процесі установки стратегічних завдань слід враховувати те, якою мірою вони відповідають результатам проведеного стратегічного аналізу.

Кожна із стратегічних завдань знаходить відображення в стратегічному проекті, що представляє собою сукупність заходів, які потрібно здійснити для реалізації стратегії. Проекти можуть бути різними, наприклад: проекти розвитку чинного і нового бізнесу і проекти розвитку системи управління бізнесом. Кожен з проектів повинен мати відповідального – менеджера проекту. Якщо такого не існує, то стратегічна діяльність стає розмитою і відповідальність за виконання її несе знеособлений характер. В результаті чого стратегічні завдання можуть вирішуватися за залишковим принципом, основну частину часу менеджера займає поточна діяльність, і, як підсумок, невиконання стратегічних завдань.

Другий етап

На другій стадії проводиться розробка рішень щодо ефективного використання ресурсів, наявних у підприємства. На даному етапі проводиться оцінка ресурсів, розподіл їх і приведення у відповідність із стратегією. Для цього повинні бути складені спеціальні програми, реалізація яких має сприяти розвитку ресурсів. Це можуть бути, наприклад, програми підвищення кваліфікації персоналу.

Всі стратегічні проекти повинні бути ретельно сплановані. У план визначаються етапи та необхідні умови для реалізації стратегії. Ключове увагу слід звернути на ресурсне забезпечення плану. План реалізації проекту повинен обов’язково враховувати специфіку стратегічних змін.

Третій етап

На третьому етапі керівниками приймаються рішення про внесення змін в існуючу організаційну структуру з метою досягнення високих результатів по реалізації стратегії.

Четвертий етап

Четвертий етап полягає в проведенні на підприємстві тих необхідних змін, без яких приступити до реалізації стратегії неможливо. Для цього визначається сценарій потенційного опору змінам, розробляються заходи щодо зменшення до мінімуму або усунення реального опору і закріплення здійснених змін.

Для реалізації даної стадії необхідно закріплення за кожним з учасників певних зобов’язань.

Хто чим повинен займатися на стадії реалізації стратегії

Для виконання стратегії необхідно здійснення її контролю, що включає кілька стадій: визначення стандартів – показників і процесів, які будуть перевірятися; порівняння стандартів і фактичних результатів, і, нарешті, визначення напрямку дій.

П’ятий етап

На заключній стадії реалізації стратегії здійснюється коректування стратегічного плану разі, якщо цього дійсно потребують нові обставини. Виконання стратегії на даній стадії має вирішувати такі завдання, як:

Встановлення серед адміністративних завдань пріоритетності для того, щоб їх значимість, відповідала реалізованої фірмою стратегії.

Оцінка відповідності заданої стратегії і внутрішньоорганізаційні процесів з метою орієнтації діяльності фірми на здійснення прийнятих стратегічних рішень. Таке відповідність повинно бути досягнуто за такими характеристиками, як структура, норми і правила поведінки, система мотивації, кваліфікація працівників і т.д.

Вибір і приведення у відповідність із стратегією стилю лідерства і підходу до управління фірмою.

Перераховані завдання вирішуються за допомогою тих змін, які становлять фактично зміст процесу реалізації стратегії.

Проведення необхідних стратегічних змін сприяє тому, що в фірмі створюються такі умови, які необхідні для здійснення обраної стратегії. Зміни – це не самоціль. Актуальність і ступінь змін визначаються тим, наскільки підприємство до ефективного здійснення стратегії готове. Виділяють чотири досить стійких і відмінних певною завершеністю типу стратегічних змін:

Перебудова підприємства – мають на увазі фундаментальні зміни, що зачіпають організаційну культуру і місію підприємства. Цей тип змін характерний для тих ситуації, коли підприємство змінює свою галузь, продукт або місце на ринку. У разі організаційної перебудови виникають суттєві труднощі з реалізацією стратегії, так як вони відбуваються як в технологічній області, так і в сфері трудових ресурсів.

Радикальне перетворення підприємства може здійснюватися на стадії виконання стратегії в тих випадках, коли організація галузі не змінює, але при цьому в ній здійснюються зміни, наприклад, викликані злиттям її з аналогічною організацією. В даному випадку злиття різних культур, поява нових товарів і вихід на нові ринки зажадають істотних внутрішньоорганізаційні змін в частині організаційної структури.
Помірне перетворення – проводиться в тому, коли підприємство виходить з новим продуктом на ринок і прагне для нього завоювати покупців. У такому разі зміни зазвичай зачіпають виробничий процес і маркетинг.

Звичайні зміни, як правило, пов’язані з проведенням перетворень в маркетинговій сфері з метою підтримки актуального інтересу до продуктового кошика організації. Зміни ці істотними не є, і проведення їх не сильно впливають на дію підприємства в цілому.

Таким чином, керівництву підприємства необхідно постійно пам’ятати, що кожне з проведених стратегічних змін повинно обов’язково носити системний характер. Унаслідок цього кожна зі стадій виконання стратегії торкається всіх сторін функціонування підприємства.

Посилання на основну публікацію