Стадії управлінського рішення

Управлінське рішення

Рішення розглядається як продукт управлінської діяльності, а процес його прийняття – як процес, який веде до появи цього продукту.

Ухвалення рішення є свідомим вибором з наявних варіантів (альтернатив) напрямків дії, які можуть скоротити розрив між сьогоденням і перспективним бажаним станом підприємства.

Цей процес може включати безліч різних елементів, але, в першу чергу, в ньому мають бути присутні такі складові, як проблема, мета, альтернатива і рішення внаслідок вибору альтернативи.

Процес прийняття рішень становить основу планування діяльності компанії, оскільки план являє собою набір рішень в процесі розміщення ресурсів і напрямку для їх використання з метою досягнення цілей підприємства.

Стадії управлінського рішення

Кожне управлінське рішення має пройти через три стадії, які полягають у наступному:

Поява проблеми, стадія, що включає в себе збір та аналіз отриманої інформації, з’ясування її актуальності, пошук умов, без яких проблема не буде вирішена.
На другій стадії складається план рішення, вона включає в себе: розробляється альтернативний варіант (варіанти) рішення; варіанти зіставляються з наявними ресурсами; відбувається оцінка альтернативних варіантів відповідно до соціальними наслідками; оцінюється економічна ефективність; складаються програми вирішення; розробляється детальний план рішення.

На третьому етапі відбувається виконання рішення, при цьому відбуваються наступні операції: рішення доводяться до конкретних виконавців; розробляються заходи заохочень і покарань; відбувається контроль виконання рішень.
У роботі менеджера над прийняттям рішення існують такі стадії:

 • визначити мету управління;
 • діагностувати проблему;
 • зібрати інформацію, як основну, так і додаткову;
 • визначити критерії та обмеження;
 • підготувати варіанти рішень, в тому числі альтернативних;
 • оцінити варіанти рішень;
 • вибрати остаточний варіант.

Ухвалення рішення – творчий процес, для менеджера важливим є навик організації виконання прийнятих рішень і його контроль.

Рішення приймається керівником, воно є визначенням кола дій керуючої системи і її складових з метою досягнення керованою системою необхідних цілей і завдань.

Управлінське рішення являє собою процес вибору найкращих альтернатив з усіх можливих, набір ефективних дій у вдосконаленні компанії і в сфері управління підприємством.

Якість управлінських рішень є ступінь відповідності параметрів обраної альтернативи рішень відповідної системі характеристик, які будуть задовольняти їх розробників і споживачів. Воно забезпечує можливість ефективної реалізації УР і включає в себе:

 • Обгрунтованість (основа рішення – достовірна, систематизована і науково оброблена інформація),
 • своєчасність,
 • Несуперечливість (внутрішня несуперечливість – відповідність мети засобам її досягнення, зовнішня несуперечливість – відповідність рішень цілям і стратегії підприємства, прийнятим раніше),
 • адаптивність; Недолік багатьох рішень – виключення необхідності подібної адаптації, тому дані рішення носять надмірно «жорсткий» характер.

Реальність (прийняття рішень при обліку об’єктивних можливостей і потенціалу компанії. Матеріальні можливості, ресурси підприємства повинні бути достатніми для ефективного вибору альтернативи).

Посилання на основну публікацію