Соціальне корпоративне управління

Сутність і значення корпоративного управління

Корпоративне управління є вищим рівнем управлінської ієрархії. У загальному сенсі воно являє собою певний спосіб взаємодії між власниками корпорації, радою директорів і менеджментом, а також іншими групами стейкхолдерів.

Інакше кажучи, його прийнято ототожнювати з якоюсь системою управлінських відносин, між сторонами корпоративних відносин в сфері субординації і гармонізації їх інтересів. Подібна система покликана забезпечити синергетичний ефект в частині досягнення поставлених цілей як від їх спільної діяльності, так і від їх взаємовідносин із зовнішніми контрагентами.

Під учасниками корпоративних відносин прийнято розуміти юридичних і / або фізичних осіб, що мають підстави або наміри отримання вигоди від взаємодії з корпорацією, яке може мати прямий або опосередкований характер.

Таким чином, учасники корпоративних відносин можуть бути представлені на як зовнішніми, так і внутрішніми групами стейкхолдерів. Всі вони пред’являють по відношенню до корпорацій певні очікування, самі ж їх інтереси часто не збігаються. Забезпечення балансу між їхніми інтересами як раз і виступає одним з основних завдань корпоративного управління.

Структура корпоративного управління включає в себе радий елементів, сукупність яких формує його систему. Одним з таких елементів виступає соціальна відповідальність бізнесу. Розглянемо її більш детально.

Соціальна відповідальність бізнесу як складовий елемент системи елемент системи корпоративного управління

На сьогоднішній день питань соціальної відповідальності бізнесу, особливо на корпоративному рівні, приділяється все більше уваги. При цьому єдності в термінологічному розумінні соціальної відповідальності не існує до цих пір.

Відповідно до одного з найбільш поширених підходів, озвученим Єврокомісією, під соціальною відповідальністю корпорацій слід розуміти якусь концепцію, яка відображає її добровільне рішення про прийняття участі в соціальному розвитку колективу, поліпшення суспільства і захисту навколишнього середовища.

Інакше кажучи, соціальна відповідальність або як її прийнято називати – корпоративна соціальна відповідальність (скорочено – КСВ), являє собою ні що інше, як сукупність зобов’язань, які яка готова взяти на себе корпорацій в частині захисту інтересів суспільства і його подальшого вдосконалення.

Реалізація корпоративної соціальної відповідальності передбачає наявність суб’єкта і об’єкта впливу:

  • в ролі суб’єкта КСВ виступає сама корпорація;
  • об’єктами КСВ є певні сфери реалізації соціально значущих ініціатив (екологія, освіта, охорона здоров’я та ін.).

Основна роль серед них відводиться принципам адресності, комплексності, системності та результативності.

Як би там не було соціальна відповідальність корпорацій виступає фундаментом стійкості розвитку бізнесу і суспільства і надає неоціненний вклад в ринкову репутацію корпорацій, підвищуючи ступінь лояльності і довіри з боку стейхолдеров.

Сучасний бізнес паче не дистанційований від суспільства. Кожне його рішення, кожен вчинок накладають свій відбиток на інтереси зацікавлених сторін. Саме тому бізнес, в тому числі корпоративний, зобов’язаний нести перед стейкхолдерами відповідальність за свою діяльність. При цьому ця сама відповідальність повинна бути інтегрована на всі рівні управлінської ієрархії.

Посилання на основну публікацію