Система корпоративного управління

Поняття корпоративного управління

В даний час існує безліч підходів до визначення сутності корпоративного управління (КУ). Найчастіше його прийнято ототожнювати з особливою формою взаємовідносин, що виникають між менеджерами і власниками (акціонерами) корпоративних організацій, що включає в себе комплекс норм, правил, традицій і заходів, які дозволяють останнім здійснювати контроль за діяльністю керівництва компанії і справедливо розподіляти її результати.

Корпорація – це особлива форма організації бізнесу, що передбачає концентрацію власності в руках акціонерів. Найчастіше корпорації мають форму акціонерних товариств (публічних і непублічних).

Корпоративне управління безпосередньо пов’язано з організацією управління взаємовідносинами між корпорацією її стейкхолдерами.

Під стейкхолдерами слід розуміти осіб, зацікавлених в діяльності корпорації. Як правило, ними є:

 • акціонери (власники);
 • менеджмент (управлінці);
 • співробітники (персонал);
 • клієнти (споживачі);
 • постачальники;
 • держава;
 • місцева громада.

Система корпоративного управління передбачає вибудовування ефективних взаємин між ними.

Само по собі корпоративне управління прийнято розглядати в трьох базових аспектах.

У першому випадку корпоративне управління прийнято ототожнювати самостійною системою знань, тобто розглядати в якості науки.

У другому випадку сутність корпоративного управління визначаться з позиції системного підходу. Тоді справедливо говорити про нього, як про сукупність управлінських відносин.

У третьому випадку визначення сутності корпоративного управління спирається на процесний підхід. Воно являє собою якесь управлінське вплив, за допомогою якого корпорація представляє і обслуговує різноспрямовані інтереси зацікавлених сторін, забезпечуючи при цьому баланс між цілями економічного і соціального порядку.

Стосовно до реальної практики функціонування економічних систем корпоративне управління передбачає вибудовування системи його організації.

Сутність і склад системи корпоративного управління

Система корпоративного управління являє собою організаційну модель, за допомогою якої корпорація забезпечує представництво і захист інтересів своїх інвесторів і акціонерів. Також вона може бути визначена як набір принципів і механізмів прийняття корпоративних рішень і спостереження за їх виконанням.

Система КУ спирається на ряд принципів і правил, що визначають взаємини між власниками, найманими менеджерами та іншими групами стейкхолдерів.

 • Вважається, що в основі системи корпоративного управління повинні лежати загальнолюдські цінності, такі як:
 • чесність;
 • прозорість і відкритість;
 • відповідальність;
 • діалог із зацікавленими сторонами;
 • співпраця з суспільством та ін.

Система корпоративного управління заснована на взаємодії і взаімоотчетності стейкхолдерів. Її основною метою виступає збільшення прибутку корпорації і забезпечення стійкості її розвитку за умови дотримання чинного законодавства з урахуванням стандартів міжнародного рівня.

Видно, що система КУ нерозривно пов’язана з розподілом потоків інформації і координаційним взаємодією між акціонерами, менеджментом і радою директорів. Так чи інакше, вона спрямована на врегулювання взаємовідносин між управлінцями та власниками і покликана не тільки мінімізувати агентські витрати, але і забезпечити узгодженість цілей всіх груп зацікавлених сторін з тим, щоб забезпечити ефективне функціонування корпорації.

В кінцевому рахунку система КУ покликана стимулювати учасників корпоративних відносин до розробки таких стратегій розвитку компанії, реалізація яких здатна привести до підвищення вартості бізнесу.

Особливості побудови корпоративних систем управління

Вибудовування ефективної системи корпоративного управління являє собою складний багатоступінчастий процес. Його основними етапами є:

 • розробка єдиних принципів роботи корпорації, які можуть знаходити своє відображення у вигляді місії, філософії чи іншого основоположного документа;
 • визначення основних цілей діяльності компанії, а також виокремлення способів мотивації її власників;
 • вибір організаційної структури, яка була б адекватна поставленим цілям.

Побудова системи корпоративного управління пов’язане з рядом проблем, вся сукупність яких може бути розділена дві групи. Перша зводиться визначенням того, що саме повинна побудувати корпорація, а друга якістю її побудови.

Першочергова роль відводиться питанням формування базових параметрів елементів системи, які безпосередньо повинні бути пов’язані з чотирма блоками КУ, що зачіпають права акціонерів, органи управлінні, соціальну відповідальність бізнесу і розкриття інформації. Всі вони повинні бути збудовані таким чином, щоб забезпечити стійкість розвитку корпорації за умови мінімізації конфлікту інтересів основних груп стейкхолдерів і максимізації задоволення їх інтересів, а також індивідуальних корпоративних цілей, підтримуючи при цьому конгруентність цілей.

Найчастіше вибудовування системи корпоративного управління приймає такий вигляд (рисунок 3). Даний підхід ніс спрощений характер.

Посилання на основну публікацію