Середовище планування

Зовнішнє середовище планування

Планування – це спосіб управління організацією, яка функціонує під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів, при якому чітко виражені цілі. Середа планування обмежується внутрішнім і зовнішнім середовищем підприємства. У будь-якому плані підприємства цільові орієнтири ставляться у визначених величинах (рублях) і до конкретних термінів (або за певний період). Тобто мета формалізована, і її межі визначаються з урахуванням припущення ступеня впливу різних чинників.

Планово-контрольні показники як частина середовища планування

Процеси формування та перетворення економічної інформації в систему планових показників є предметом планово-контрольних розрахунків, під якими розуміються як сам обчислювальний процес, так і результати переробки стратегічної інформації. За допомогою розрахунків інформація формується і перетвориться в систему двох паралельних щодо об’єктів управління груп показників:

  • планових, що представляють кваліфіковані мети, управлінські рішення та умови досягнення цілей;
  • контрольних, що характеризують ступінь досягнення заданих цілей, вирішення поставлених завдань, відхилення факту від плану.

Система стратегічних планово-контрольних показників характеризується ієрархічною структурою, на вершині якої знаходиться зведена (інтегральна) оцінка діяльності організації, деталізіруемая на нижніх рівнях ієрархії у вигляді приватних показників.

Планово-контрольні показники, що розвиваються під впливом зовнішнього середовища планування, є інтегральними індикаторами ефективності управління організацією. До їх числа можна віднести, наприклад, фінансові показники, частку ринку, зростання обсягів продажів, відповідність стратегії організації стану справ в конкретному виді економічної діяльності та ін.

Досвід роботи зарубіжних організацій показав, що необхідно ініціативне включення планово-контрольних показників до складу стратегічної звітності організації з метою задоволення в повному обсязі потреб керівництва організації, а також зовнішніх користувачів.

Зовнішнє середовище планування

Поряд з факторами зовнішнього середовища планування має враховувати внутрішнє середовище.

Для створення ефективно функціонуючої системи менеджменту, що включає систему планово-контрольних показників, необхідно впровадження стратегічного контролю в організації. Стратегічний контроль не спрямований на з’ясування того, правильно чи неправильно здійснюється реалізація стратегії організації. Його метою є з’ясування того, чи призведе реалізація стратегії до досягнення поставлених цілей.

Планування являє собою певну зв’язку, фокусує в одному напрямку інтереси та очікування тих, хто сприймає організацію зсередини (працівники), і тих, хто знаходиться ззовні (одержувачі послуг / клієнти). Тобто середовище планування – це сукупність внутрішніх і зовнішніх факторів. Реалізація планування з урахуванням впливу внутрішнього і зовнішнього середовища надає діям всіх співробітників осмисленість і цілеспрямованість, дозволяючи краще усвідомлювати не тільки те, що людина повинна робити, а й для чого (кого) він це робить.

Посилання на основну публікацію