Різні методи оцінки ризиків

Статистичні методи

Статистичні методи призначені для визначення ймовірності настання негативних наслідків ризикової ситуації на основі даних попередніх періодів. Статистичні методи аналізу мають суттєву перевагу: з їх допомогою можна оцінити параметри різних ризикових ситуацій на базі одного підходу. Точність статистичних методів оцінки визначається якістю даних попередніх періодів, які лежать в основі визначення значень ймовірностей.

Метод оцінки ймовірності – оцінка можливості реалізації того чи іншого рішення за допомогою калькуляції частки реалізованих рішень у всій безлічі прийнятих рішень;

Метод аналізу розподілів потоків платежів – можливість оцінити потенційні відхилення потоку платежів від очікуваних при наявності відомого розподілу відповідних ймовірностей;

Дерево рішень – доцільно для аналізу ситуацій з обмеженою кількістю варіантів розвитку, при цьому кожні наступні рішення в рамках ситуації залежать від попередніх;

Імітаційне моделювання – метод, що дозволяє уникнути ринкових експериментів для оцінки ситуації, коли відсутня статистична інформація попередніх періодів. Відсутні фактичні дані замінюються випадковими величинами, згенерували автоматично;

Risk Metrics – технологія, призначена для оцінки ризику цінних паперів шляхом визначення їх міри ризику, в даний час застосовується і для оцінки інших ризикових ситуацій.

Аналітичні методи

Аналітичні методи призначені для прогнозування розвитку ситуації з використанням математичних моделей. Аналітичні методи найчастіше застосовуються в рамках оцінки інвестиційних проектів, так як вимагають прийняття до уваги великої кількості числових параметрів, які складно визначити в рамках нестандартних ризикових ситуацій.

  • Аналіз чутливості – вивчення впливу складових показників на результуючий змінну. Аналіз чутливості демонструє характер зміни підсумкового показника при коливанні початкових параметрів;
  • Метод коригування норми дисконту з урахуванням ризику – базовий метод обліку ризиків, в рамках якого змінюється базова норма дисконту. Базова норма дисконту відображає мінімальний ризик, а в рамках застосування цього методу вона коригується на величину премії за ризик, що визначається залежно від рівня ризику ситуації (інвестиції);
  • Метод достовірних еквівалентів – зниження рівня невизначеності через коригування значень майбутніх грошових потоків. Коригування здійснюється з використанням розрахункових коефіцієнтів достовірності або визначеності, які відображають ризик ситуації;
  • Метод сценаріїв – сукупність аналізу чутливості та аналізу імовірнісних оцінок відхилень для підсумкового показника. Метод сценаріїв зручний у використанні, так як дозволяє створити наочну структуру ризикової ситуації в різних варіантах її реалізації. Метод сценаріїв часто застосовується в звітності про ризики, що надається керівництву для прийняття рішень.

Інші методи

Метод експертних оцінок – система логічних і статистичних методик аналізу експертної думки, яка дозволяє якісно врахувати професійні знання і досвід експертів в оцінці ризикової ситуації. Метод експертних оцінок використовується у випадках, коли немає можливості кількісно оцінити параметри ризикової ситуації через відсутність джерел необхідної інформації. Основною проблемою методу експертних оцінок є вибір фахівців-експертів;

Метод аналогів – найбільш рідко використовується метод, застосовується тільки в разі неможливості використання інших інструментів оцінки ризику, оскільки володіє дуже високою похибкою. В рамках цього методу проводиться аналіз бази даних на предмет схожих ситуацій, і на цій основі робиться висновок про характерні для ситуації взаємозв’язках і наслідки.

Посилання на основну публікацію