Проблеми ризик-менеджменту

Відсутність єдиного понятійного апарату

Теоретичні основи управління ризиками як наукової галузі менеджменту ще недостатньо сформовані – фахівці в цій сфері ще не виробили єдиного підходу до визначення багатьох понять і термінів. Навіть ключові поняття ризику і ризик-менеджменту не завжди визначаються однаково, а більш дрібні, похідні терміни часто викликають суперечки і розбіжності через непорозуміння змісту.

Ризик-менеджментом займаються фахівці з різних галузей бізнесу. Подання про ризики може різнитися у співробітників виробничих компаній, банківських службовців і страхових агентів. Взаємодія між зазначеними членами бізнес-спільноти суттєво ускладнюється відсутністю домовленості про визначення понять. Плутанина призводить до непорозуміння при контакті фахівців з різних галузей або навіть різних організацій, що створює додаткові проблеми в процесі розвитку управління ризиками як науки.

Розвиток і розширення ризик-менеджменту як наукової області та сфери діяльності різних фахівців веде до посилення негативного впливу даної проблеми. Збільшення масштабів понятійного апарату потребує великих зусиль для забезпечення взаєморозуміння між фахівцями і кооперації при розробці методичних матеріалів. У той же час розвиток ризик-менеджменту і його вивчення теоретиками науки управління сприяє виробленню єдиного підходу до управління і появи загального термінологічного апарату.

Відрив від витоків

Розвиток ризик-менеджменту являє собою різноспрямований, стрибкоподібний процес. При цьому російська практика управління ризиками вважається відносно молодою, що пояснюється історичними особливостями економічної політики країни.

Однак не можна стверджувати, що до переходу до ринкової економіки ризик-менеджмент не існував як область діяльності. Реалізація великих проектів і раніше здійснювалася з використанням інструментарію управління ризиками, до оцінки ризиків залучалися професіонали і спеціалізовані організації. Відмінність управління ризиками в період планової економіки від сучасного ризик-менеджменту досить значно, але цей фундамент необхідно пам’ятати і брати до уваги і зараз.

В даний час спостерігається відрив управління ризиками як області наукового менеджменту від витоків – практичних і теоретичних знань, отриманих фахівцями і організаціями в період планової економіки. Це пояснюється значною різницею в економічних системах.

Проблема неуваги до досліджень попередніх років в області управління ризиками гальмує розвиток даної наукової області. Фахівці, що вивчають ризик-менеджмент, часто приходять до висновків, які вже були доведені і досліджені раніше. Аналіз попередніх досліджень в області ризик-менеджменту дозволило б фахівцям не витрачати час на повторне вивчення вже досліджених феноменів і принципів.

Слабка увага до функціональних областей ризик-менеджменту

Різноспрямований розвиток наукової галузі управління ризиками призводить до того, що деякі функціональні сфери обділені увагою. Найбільшу проблему представляє відсутність управління ризиками в сфері систем менеджменту якості. Російський ризик-менеджмент в цьому відношенні серйозно відстає від світової практики.

Відсутність уваги до ризиків якості продукції і процесів може стати для будь-якої компанії критичним. В сучасних умовах висококонкурентних ринків саме якість продукції забезпечує існування і успіх будь-якої компанії. Зарубіжні партнери, а також внутрішні споживачі, банки і страхові компанії приділяють значну увагу управлінню ризиками в цій області, і це може стати причиною неспроможності корпоративної служби ризик-менеджменту.

Посилання на основну публікацію