Принципи оцінки ризиків

Специфіка оцінки ризиків як методологічної області полягає в тому, що фахівцеві необхідно застосовувати принципи системного аналізу та володіти сучасними інструментами оцінки, інакше результати можуть бути неповними, що призведе до помилкових рішень в сфері управління ризиками.

Комплексний підхід до оцінки ризиків

Принцип комплексного підходу повинен бути реалізований протягом усього процесу управління ризиками. На стадії оцінки ризиків даний принцип виражається в наступному:

  • Необхідно оцінювати всі ризики і їх джерела;
  • Необхідно визначати ключові джерела ризиків, класифікуючи їх за ступенем впливу на діяльність організації і характеру наслідків.

До складу комплексного підходу до оцінки ризиків входить важливий процес – відділення випадкових втрат від систематичних. Саме цей процес дозволяє визначити ступінь значущості ризику для діяльності організації по досягненню її цілей.

Комплексний підхід до оцінки ризиків базується на припущенні про незначущості кожного окремого ризику щодо їх загального обсягу. Це означає, що ступінь диверсифікації ризиків безпосередньо впливає на стійкість організації, так як ймовірність реалізації кожного конкретного ризику зменшується.

Найбільш яскравим прикладом диверсифікації ризику є портфель цінних паперів, який формується не з найменш ризикових активів, а з активів, ризик яких компенсує один одного. При цьому зміна вартості одного активу з портфеля не може надати значного впливу на величину загального ризику всього портфеля.

Принцип сумісності рівня ризику з рівнем прибутковості

Даний принцип є основоположним в оцінці ризику. Його сутність полягає в тому, що рівень ризику будь-якого процесу, проекту, виду діяльності не повинен перевищувати рівень прибутковості від цього заходу. В іншому випадку організація повинна відхилити цей процес (проект, вид діяльності) – відмовитися від його реалізації.

Уявити проекти, за якими рівень прибутковості буде менше рівня ризику, досить складно. В даний час прибутковість будь-якого проекту включає в себе так звану премію за ризик – додатковий прибутковість, яка відображатиме рівень ризику даного проекту. Невисокий розмір премії за ризик може бути пояснений неправильною оцінкою рівня ризику проекту.

Принцип сумісності рівня ризику з фінансовими можливостями компанії

Відповідно до цього принципу організація повинна приймати на себе тільки ті ризики, які може понести без шкоди для здійснення подальшої діяльності, тобто без втрати стійкості. Можливий обсяг втрат компанії при реалізації ризикової ситуації повинен відповідати тій частці капіталу організації, яка забезпечує страхування даного ризику.

Недотримання цього принципу може призвести до того, що в результаті реалізації ризикової ситуації з негативними для організації наслідками вона може втратити деяку частину (або навіть всі) свої активи. Від цього, в свою чергу, постраждає виробнича діяльність компанії і її здатність генерувати прибуток.

Принцип економічної доцільності

Управління ризиками, як і будь-яка інша організаційна функція, має бути доцільним. Процес управління ризиками повинен створювати більше вигод, ніж витрат. Одночасно витрати на ризик-менеджмент компанії не повинні бути більше, ніж ймовірні втрати від реалізації ризиків. В іншому випадку реалізація заходів з управління ризиками стає економічно безглуздою.

Крім перерахованих принципів, при реалізації функції оцінки ризиків необхідно враховувати загальну стратегію і фінансову політику організації, а також специфіку її діяльності та особливості зовнішнього середовища.

Посилання на основну публікацію