Прийняття рішень як функція менеджменту

Необхідність прийняття рішень

Прийняття рішень є невід’ємною частиною будь-якої діяльності, в тому числі організаційної. На всіх етапах організаційного функціонування необхідно приймати відповідні рішення. Прийняття рішень входить в сферу відповідальності будь-якого менеджера. Саме прийняття рішень і їх реалізація є тією функцією менеджменту, без якої неможливий рух організації до поставлених цілей.

Управлінське рішення є способом досягнення цілей організації.

Важливість процесу прийняття рішень обумовлена ​​їх впливом на навколишнє середовище. Прийняті рішення впливають на інших людей, на функціонування процесів організації і на діяльність компанії в цілому. Розуміння процесу прийняття рішень необхідно для кожного менеджера, без нього неможлива ефективна реалізація управлінських функцій.

Кожна з управлінських функцій – планування, організація, мотивація і контроль – вимагає прийняття рішень. Саме тому прийняття рішень часто виділяють в самостійну функцію менеджменту.

Стадії прийняття рішення

Незалежно від ступеня визначеності або ризику в ситуації прийняття рішення існують загальні принципи вибору управлінських рішень, а процес прийняття рішень складається з декількох стадій:

  • Постановка і формулювання цілей;
  • Аналіз проблеми;
  • Вибір критеріїв ефективності для оцінки рішення;
  • Прогнозування можливих наслідків прийнятого рішення;
  • Розгляд альтернативних варіантів рішення;
  • Остаточне формулювання рішення;
  • Доведення прийнятого рішення до відома виконавців;
  • Контроль процесу реалізації прийнятого рішення.

Первісною точкою процесу прийняття рішення є усвідомлення потреби в ухваленні рішення. В організації постійно присутня небезпека прийняття рішення, в якому немає необхідності, або, навпаки, відкладання терміново необхідного рішення.

Небезпека прийняття зайвих рішень найчастіше пов’язана з тим, що деякі рішення мають відкладені наслідки. У разі, коли прийняте раніше рішення не демонструє запланований ефект, виникає спокуса вжити додаткових заходів, розробити і реалізувати інші рішення. Для того, щоб уникнути зайвих дій, необхідно заздалегідь визначати терміни, які дозволяють виявити ефект від прийнятих рішень.

Іншою проблемою є неприйняття рішень – ігнорування проблемних ситуацій, які вимагають участі, очікування, яке часто пояснюється неприйняттям змін.

Прийняття рішень і цілепокладання

Ефективний менеджмент передбачає існування певної мети і вибір способів її досягнення. Досягнення мети є наслідок реалізації безлічі рішень.

Незважаючи на те, що неможливо розробити єдине вірне управлінське рішення, яке б миттєво забезпечило досягнення поставленої організаційної мети, всі прийняті в організації управлінські рішення повинні підпорядковуватися загальній стратегії.

Оцінка ефективності прийнятого рішення може бути здійснена тільки після його реалізації на основі аналізу його наслідків для організації або її елементів. У зв’язку з цим при прийнятті рішення слід прогнозувати всі можливі ефекти, які може принести його реалізація. При цьому необхідно брати до уваги, що не всі наслідки прийняття рішення залежать від його характеристик – деякі ефекти від прийняття рішення можуть бути спровоковані чинниками зовнішнього середовища або різними незалежними подіями. Ці ж фактори зовнішнього середовища можуть перешкоджати запланованого ходу реалізації прийнятого рішення або змінити його, що також призведе до зміни наслідків цього рішення.

Посилання на основну публікацію