Предмет соціології: визначення

Визначення предмета соціології

Як і будь-яка наукова дисципліна, соціологія має свій предмет дослідження. Існує кілька інтерпретацій предмета соціології.

Перше визначення запропонував в 1904 р австрійський філософ Г. Амезедер, який трактував предмет як акт даності об’єкта в процесі пізнання.

Є й інші трактування:

Це грань об’єкта, яка визначає її змістовну сторону.

Предметом називають частину об’єкта, коли досліджуються його певні сегменти.

Предметом дослідження соціології є закони суспільного розвитку, які поширюють свій вплив на людське суспільство (відповідно до теорії Огюста Конта).

Предметом соціології можна вважати соціальні факти, під якими слід розуміти колективні звички, традиції, норми, закони, цінності і т.д. (Відповідно до теорії французького соціолога Еміля Дюркгейма).

Німецький соціолог Макс Вебер предмет соціології бачив в так званих соціальних діях, які орієнтовані на очікування інших людей.

На думку Г. Гегеля, предмет – це щось обумовлює існування самої науки, то, що відрізняє її від інших наук.

А якщо взяти до уваги точку зору Г.П. Щедровицького, визначення предмета підкреслює факт його існування тільки в свідомості дослідника. І висновок про те, що в самому об’єкті не міститься жодного предмета дослідження і що останній є лише уявною конструкцією людини.

Висновки про предмет

Узагальнюючи різні підходи, можна прийти до висновку, що в широкому сенсі предмет соціології – це соціальне життя суспільства, тобто комплекс соціальних явищ, що випливають із взаємодії людей і спільнот, їх соціальних зв’язків і соціальних відносин, що забезпечує задоволення основних потреб.

Отже, можна зробити висновки, що наука соціологія вивчає не індивідів, а суб’єктивну сторону (потреби, інтереси, оцінки і т. д.) Поведінки, різні рівні соціальних взаємозв’язків, колективи людей в процесі їх взаємодії. Таким чином, соціологія вивчає спосіб життя людей, соціальних класів, товариств та інших свідомих явищ.

Висуваючи на перше місце проблеми і спосіб життя людини, соціологія не претендує на його абсолютне пізнання. Наука виділяє лише соціальні за своїм призначенням параметри в житті людини. Тобто, предметом є лише «вічні» соціальні проблеми, ті, які проявляються в будь-яких суспільствах, в будь-яких умовах, на всіх етапах людської історії.

Базові характеристики предмета соціології

Реально функціонує суспільна свідомість у всьому його різноманітті і багатозначності. Базовим поняттям для соціології є суспільна свідомість і всі його компоненти: знання, інформація, потреби, мотиви, ціннісні орієнтації, установки, інтереси і інші емпіричні елементи.

Соціологія не обмежується аналізом стану суспільної свідомості. Свідомість тільки тоді перетворюється в реальну силу, коли воно втілюється в поведінці, діяльності, в діях людей.

Однак суспільна свідомість і поведінку стають предметом вивчення лише в умовах громадянського суспільства – відокремленого від держави.

Висновок: предмет соціології як науки включає:

  • реальне суспільну свідомість у всьому його суперечливому розвитку;
  • діяльність, взаємодія людей в процесі вирішення реальних проблем, дійсне поведінку людей;
  • умови, в яких реалізуються реальне свідомість і відповідне йому поведінку людей,
  • відносини індивідуумів до всього, що відбувається в суспільстві, в якому вони працюють і живуть.
Посилання на основну публікацію