Підходи до оцінки ефективності управління

Загальні методи оцінки ефективності

Ефективність в менеджменті не може розглядатися без якісних і кількісних показників діяльності як організації в цілому, так і кожного з відділів. Оцінка ефективності проводиться на основі наукових методів. Вони надають організації такі принципи організації роботи, які можуть забезпечити оптимальну схему використання матеріально-технічних, фінансових, людських ресурсів. Оцінка ефективності в менеджменті спирається на принципи порівняльного аналізу того, що саме було досягнуто, з показниками витрат. Крім того, порівнюються реальні показники зі стратегічними і тактичними цілями.

Від того, наскільки широкий спектр чинників узятий при аналізі ефективності, залежить якість управління організацією. Він повинен бути досить широким, при цьому керівництво організації саме визначає, які саме чинники є найбільш пріоритетними в роботі. Важливо аналізувати те, наскільки можливості організації відповідають її потребам в процесі досягнення цілей або потреб для вирішення якоїсь конкретної задачі в певних умовах. Якщо при визначенні цілей межі економічних і часових показників завищені і сильно відрізняються від реальності, то жоден науковий інструментарій і хороша організація діяльності не зможуть забезпечити досягнення таких показників. Важливо співвідносити показники з реальністю.

Щоб показники були максимально наближені до реально досяжним, необхідно спиратися на компетентність, досвід керівництва, яке розробляє стратегію, ставить цілі, впорядковує організаційну структуру, приймає рішення і в цілому прагне забезпечити успішну діяльність організації. На практиці ефективність можна визначити за підсумковими показниками діяльності, вона відображає якість організаційного управління.

Часто ефективність визначають, спираючись на показники виробничої діяльності (продуктивність). Досягти високої ефективності тут можна за допомогою наступних заходів:

 • розвивати техніко-технологічну базу організації;
 • впроваджувати нововведення у вигляді продукції або технологій виробництва;
 • підвищувати економічну ефективність витрат;
 • оптимізувати інвестиції;
 • поліпшувати структуру виробництва;
 • наймати кваліфікований персонал і відслідковувати, наскільки їхня робота відповідає професійним вимогам.

Показники економічної ефективності в організації

Кожна організація сама виділяє для себе найбільш важливі показники, за якими відбувається оцінка ефективності. Але економічні показники в багатьох ситуаціях однакові. Тут враховують використання матеріальних ресурсів, фондів, оборотних коштів, інвестицій, показники діяльності персоналу, а також розраховується загальний показник, який відображає ефективність організації в цілому.

Використання матеріальних ресурсів. Зниження кількості матеріальних ресурсів на випуск партії продукції важливо в багатьох галузях, де витрати на матеріалу складають більше половини витрат на загальне виробництво продукції (наприклад, в промисловому виробництві, будівництві). Забезпечення ефективного використання ресурсів досягається за допомогою впровадження ресурсозберігаючих технологій, заміною матеріалів.
Використання основних виробничих фондів (засоби праці, які беруть участь у виробництві: будівлі, устаткування, машини, верстати, транспорт і т.д.). Тут важливо підвищувати коефіцієнт змінності роботи підприємства, скорочувати втрати робочого часу обладнання.

Використання капітальних вкладень. Оптимальний термін їх окупності не повинен перевищувати двох років.

Ефективність діяльності персоналу. Даний показник визначається рядом елементів: технічне оснащення виробництва, рівень кваліфікації працівників, якості матеріальних ресурсів, кількість матеріальних ресурсів, система заохочень і покарань в організації.
Динамічний показник ефективності. Динаміку ефективності розглядають, порівнюючи економічні показники за два або кілька періодів діяльності організації. Так можна побачити відносні зміни в ефективності менеджменту. Всі показники, крім динамічного показника ефективності – статичні. Достовірність даних збільшується, якщо враховувати динаміку ефективності менеджменту.

Багато економічних показників, таких як матеріаломісткість, віддача від фондів, окупність вкладень капіталу, характеризують економічну ефективність використання окремих ресурсів. При цьому в будь-якій організації необхідно прораховувати загальний показник, який дозволяє оцінити ефективність роботи організації в цілому. Найчастіше таким показником стає рентабельність, що отримується у вигляді відношення прибутку до витрат. Рентабельність характеризує роботу організації з точки зору якості.

Ще одним узагальнюючим показником може служити продуктивність праці, яку отримують ставленням витрат до суми доходів від реалізації продукції. Управління продуктивністю є важливим елементом менеджменту. Система управління продуктивністю включає в себе:

 • вимір рівня продуктивності;
 • оцінку продуктивності в динаміці;
 • контроль;
 • планування збільшення продуктивності на базі інформації, отриманої в процесі контролю;
 • здійснення заходів щодо збільшення продуктивності;
 • оцінку результатів вжитих заходів.

Важливими сферами в управлінні продуктивністю є зниження витрат, вдосконалення організації виробництва. Раціоналізація управління виробництвом на увазі використання інженерних методів і засобів у всіх розділах планування, організації та регулювання роботи організації.

Посилання на основну публікацію