Особливості організаційних структур

Тенденції в розвитку сучасних структур управління

Перебудова структури управління часто може супроводжуватися додатком або заміною ієрархічної структури на органічну. Світовий досвід свідчить про те, що розвиток сучасних організаційних структур управління характеризується рядом основних тенденцій:

  • успішна сучасна структури управління повинна характеризуватися динамічністю;
  • процеси планування і проектування змін управлінської структури чітко взаємопов’язані зі стратегією розвитку фірми і тими змінами, які відбуваються у зовнішньому середовищі;
  • сучасна організаційна структура оцінюється не з позиції оптимальності її побудови, а з позиції того, як вона впливає на потенціал самої організації;
  • не можна виділити оптимального виду організаційної структури, ефективна організація в тій чи іншій мірі витягує максимальну вигоду, поєднуючи різні види структур;
  • ключовими джерелами зростання організаційної ефективності є: розвиток, самоорганізація і ініціатива співробітників;
  • керівник грає все більш значущу роль в процесах створення і виховання цілеспрямованої команди, яка плідно взаємодіє в ході виконання завдань, здатна до зміни свого складу, може об’єднуватися або розпадатися при наявності певної виробничої потреби.

Параметри сучасної організаційної структури

Світова практика свідчить, що сучасний ринок вимагає перебудування існуючих організаційних структур з урахуванням наступних ключових параметрів:

  • зниження ступеня ієрархічності, здійснення переходу до більш плоским структурам, які мають мінімальне число рівнів управління між вищим і нижчим ланкою;
  • моноцентричний тип керівництва замінюється поліцентричної, що передбачає наявність безлічі центрів прийняття рішень і періодична зміна лідера;
  • скорочення ступеня формализованности відносин менеджерів і безпосередніх виконавців, а також введення більш гнучких стандартів і норм;
  • повна відмова від жорсткого функціонального розподілу як базової основи трудової організації, випадки тимчасового закріплення певної роботи за групами співробітників.

Проблеми формування організаційних структур в Україні

Питання вибору і використання управлінської структури особливо актуальні сьогодні і для нашої країни. Причина цього – кілька взаємопов’язаних причин.

По-перше, багато українських підприємств потребують суттєвого реструктуризації або, хоча б, вдосконаленні та оздоровленні системи управління. Традиційна управлінська структура, багато років функціонує без значних змін на підприємстві, вже не здатна належним чином забезпечувати високу ефективність роботи.

Найчастіше, застаріла організаційна структура тільки погіршує роботу фірми, підштовхуючи тим самим підприємство до банкрутства.

По-друге, довгий час економіка нашої країни розвивалася ізольовано від передового досвіду в сфері управління, для багатьох українських компаній і зараз досить складно здійснити перехід до новітніх стандартів управління, впровадити управлінські структури нового типу в силу непідготовленості і відсутності доступних сучасних комунікаційних технологій. Шлях, який протягом багатьох років планомірно пророблявся західними компаніями, що передбачає поступове видозміна і доповнення управлінських структур, українським фірмам належало пройти за короткий проміжок часу.

Для того, що впроваджувати новітні структури управління, необхідні значні капіталовкладення, що робить сучасні дорогі і ефективні структури неприйнятними для багатьох підприємства, які просто змушені вдатися тільки до часткової модернізації управління.

По-третє, серйозна проблема нашої країни – явний брак кваліфікованих фахівців в області менеджменту, які здатні найкращим чином управляти підприємством і максимізувати ефективність його управлінської структури.

Посилання на основну публікацію