Особливості організаційних структур дивізійного типу

Організаційна структура

Організаційна структура – сукупність підрозділів організації та їх взаємозв’язків, в рамках якої між організаційними підрозділами розподіляються управлінські завдання, визначаються повноваження та відповідальність керівників і посадових осіб. Організаційна структура вибудовується, з одного боку, відповідно до тих задач, які ставляться перед компанією її стратегією. З іншого боку, структура на різних рівнях забезпечує використання ефекту масштабу для економії ресурсів підприємства. Таким чином структура пов’язує зовнішню – стратегічну, ефективність і внутрішню ефективність – економічність.

Розподіл завдань між підрозділами і посадовими особами, розподіл повноважень і відповідальності повинні залишатися стабільними протягом деякого часу, щоб забезпечувати відтворення і підтримання стратегії. Тому структура задає статичні системні властивості управління підприємством.

У тих випадках, коли змінюється стратегія, або структура визнається неефективною з точки зору завдань стратегії або економічності, відбувається реорганізація. Реорганізація може змінювати принцип побудови структури і носити глобальний для підприємства характер, так і вирішувати локальні проблеми окремих підрозділів і їхніх взаємин. Будь-яка реорганізація повинна сприяти підвищенню впорядкованості та ефективності структури. Що, на жаль, буває не завжди.

Одночасно структура постійно піддається свого роду деградації і корозії, невиправдано спрощує і розмиває розподіл завдань, повноважень і відповідальності. Тим самим паралельно з процесом організації та підвищення ефективності в структурі відбувається процес дезорганізації і руйнування. Тому будь-яка формальна організаційна структура завжди відрізняється від фактичної структури. І будь-яка реорганізація вимагає аналізу як формальної структури, так і фактичної, і їх зіставлення.

Виникнення структур дивізійного типу

На початку минулого століття в зв’язку з ускладненням виробничих процесів і розвитком ринкових відносин виникла необхідність в нових способах управління. Великі компанії почали надавати певну самостійність своїм виробничим підрозділам, залишаючи за керівництвом обов’язок займатися стратегіями розвитку, науково-дослідними розробками, фінансової та інвестиційної політикою і т.д. Так з’явився новий різновид моделі ієрархічного типу – дивізіональна (дивізіонна) структура управління.
Вперше дивізіонні структури управління стали застосовуватися в кінці 20-х років ХХ століття на підприємствах General Motors, в 60-70-і роки вони набули поширення на Заході, а до середини 80-х років, за різними оцінками, 95% компаній з числа самих великих в світі стали використовувати цю модель управління на своїх підприємствах.

Особливості структури

Дивізіонна система управління включає в себе великі автономні виробничо-господарські підрозділи (дивізіони), які мають оперативно-виробничу самостійність і несуть відповідальність за отримання прибутку.

Поняття дивізіональної структури прийшло з армії, як і багато понять теорії управління. Особливістю дивізії, як армійського підрозділу, є наявність в ньому набору підрозділів, що належать до різних родів військ. Також і в дивізіональній організаційній структурі в кожному дивізіоні присутній набір різних функціональних підрозділів: НДДКР, виробництво, маркетинг, фінанси, МТС, кадри і т.д., що дозволяють кожному дивізіону вести самостійну господарську діяльність і бути центром прибутку.

Головна ідея дивізійної системи – відокремити оперативний рівень управління від стратегічного шляхом перерозподілу двох складових змісту управління: відповідальності і повноважень. Для цього дивізіонах надається господарська і автономна самостійність і покладається відповідальність за виробництво і збут продукції. Відповідальність і повноваження в дивізійної системі переходять від керівників централізованих функціональних підрозділів організації до керівників дивізіонів, що дає можливість вищому керівництву зосередитися на вирішенні стратегічних завдань.

Типи структури

Дивізіонна система управління є наслідком ускладнення організацій в плані виробленого продукту, диференціації споживача і географії діяльності. Це стало підставою для створення трьох основних типів дивізійних структур управління: продуктовій, споживчої та регіональної. Існує також змішана дивізіонна структура управління, яка поєднує в собі елементи трьох основних типів.

Дивізіонна продуктова структура управління займається питаннями виробництва продукту: технологією виготовлення, закупівлею і транспортуванням сировини, зберігання готової продукції і т.д. У великій компанії, що виробляє велику кількість різних продуктів, відповідальність за випуск кожного з них покладається на певний дивізіон, а керівники центральних підрозділів переходять в часткове підпорядкування до керівників дивізіонів, оскільки дивізіон є центр прибутку.

Дивізіонна споживча структура управління групується навколо певних типів споживачів. Так, наприклад, в банках це можуть бути індивідуальні клієнти, корпоративні клієнти, інші банки, інші фінансові установи.

Дивізіонна регіональна структура управління використовується в тому випадку, коли управляти діяльністю організації з єдиного центру складно через те, що діяльність компанії відбувається в регіонах, значно відрізняються один від одного по території, традиціями, мовою і т.д.

У російській практиці дивізіональна структура є актуальною моделлю, її часто називають «внутрішнім холдингом». Запровадження такої моделі виявилося сучасним і правильним рішенням, оскільки це допомогло усунути багато протиріч, що залишилися від раніше використовувалися «радянських» систем управління. В даному випадку дивізіонна структура розбиває складну неповоротку організацію на окремі блоки, в яких на іншому рівні і швидше вирішуються локальні завдання.

Переваги і недоліки структури

Перевагами дивізійної структури управління можна вважати:

 • – відділення оперативного управління від стратегічного, що дає менеджменту можливість сконцентруватися на стратегічному управлінні;
 • – спрощується ієрархія нагорі організаційної піраміди;
 • – у дивізіонів з’являється можливість сконцентруватися на продукті, споживачі або регіоні, що дозволяє наблизити складну організацію до її зовнішньому середовищі;
 • – дивізіони орієнтуються на результат внаслідок чіткого усвідомлення особливостей продукту, споживача або регіону;
 • – поліпшуються комунікації всередині дивізіону;
 • – з’являється можливість особистого зростання керівників дивізіонів внаслідок розширення заходи їх відповідальності і повноважень.

Але в той же час критики відзначають суперечливість дивізійної структури управління і вказують на її досить серйозні недоліки:

 • – спрощення ієрархії нагорі організаційної піраміди є теоретичним припущенням, але на практиці призводить до ускладнення ієрархії внаслідок створення проміжних рівнів менеджменту для координації роботи дивізіонів;
 • – можливість виникнення конфлікту цілей вищого менеджменту і дивізіонів, так як інтереси вищого керівництва і дивізіонів ніколи не збігаються;
 • – можливість виникнення конфліктів між дивізіонами, особливо в разі дефіциту ресурсів, які розподіляються централізовано;
 • – в організації послаблюються горизонтальні зв’язки, і діяльність дивізіонів координується тільки вертикально, тобто вищим менеджментом;
 • – збільшення витрат на менеджмент, що виникають внаслідок збільшення чисельності управлінського персоналу в дивізіонах, дублювання одних і тих же функцій в різних дивізіонах, загального підвищення витрат на утримання управління;
 • – ускладнення ієрархії всередині дивізіону, оскільки розширюється число його функцій і повноважень;
 • – обмеження особистого зростання фахівців всередині дивізіонів.
Посилання на основну публікацію