Організаційні структури функціонального типу

Визначення поняття структура

Структура управління організацією – це процес, який організовує і упорядковує всі бізнес процеси підприємства і визначає взаємозв’язку і зони відповідальності, а також відображає шлях до отримання кінцевого результату діяльності. Структура управління пов’язана з ключовими поняттями менеджменту – цілями, функціями, процесом, механізмом функціонування, повноваженнями людей. Починаючи свою діяльність, кожна організація повинна провести функціональну департаменталізацію. Цей процес має на увазі ділення організації на окремі елементи, кожний з яких має свою чітко визначену, конкретну задачу і обов’язки. Потім вищою ланкою керівництва приймається рішення про те, якою саме має бути організаційна структура підприємства.

Функціональна структура як різновид ієрархічної структури

З розвитком світової економіки велике значення придбали способи і методи управління виробництвом, вивченням яких займалися багато відомих економістів. Так, німецький економіст і соціолог Макс Вебер ще на початку ХХ століття сформулював основні принципи структури управління. Він виділяв:

 • – принцип ієрархічності рівнів управління, при якому кожен нижчий рівень контролюється вищим і підпорядковується йому;
 • – що з нього принцип відповідності повноважень і відповідальності працівників управління чого ієрархії;
 • – принцип поділу праці на окремі функції і спеціалізації працівників із виконуваних функцій;
 • – принцип формалізації і стандартизації діяльності, який би однорідність виконання працівниками своїх обов’язків і координацію різних завдань;
 • – що з нього принцип знеособленості виконання працівниками своїх функцій;
 • – принцип кваліфікаційного відбору, відповідно до якого найм і звільнення з роботи здійснюється в суворій відповідності з кваліфікаційними вимогами.

Ці принципи складають основу ієрархічної або бюрократичної структури.
За способом виділення відділів ієрархічна структура включає в себе:

 • – функціональну структуру, коли в рамках організації виділяються відділи, які виконують певні функції;
 • – проектну структуру, коли виділяються відділи, які займаються певними проектами.

Особливості функціональних структур. Переваги та недоліки функціональних структур

Особливістю функціональних структур управління є те, що в них зберігається єдиноначальність, але при цьому відбувається спеціалізація в однорідних видах діяльності (виробництво, маркетинг, постачання і т.д.)

Для цього виділяються окремі підрозділи або функціональні виконавці. Якщо вони близькі по виконуваних функцій, то в разі необхідності можливе їх об’єднання. Функціональна організація управління базується на горизонтальному розподілі управлінської праці. Вказівки функціонального органу в межах його компетенції є обов’язковими для виробничих підрозділів.

Функціональна структура, як і будь-яка інша різновид організаційної структури, є частиною стратегії компанії в рамках стратегічного управління. Цю структуру доцільно застосовувати на підприємствах, які випускають обмежену номенклатуру продукції, діють в стабільних зовнішніх умовах і для забезпечення свого функціонування вимагають вирішення стандартних управлінських завдань. У тому випадку, якщо підприємство випускає широку або часто змінюється номенклатуру продукції, здійснює свою діяльність одночасно на декількох ринках в країнах з різними соціально-економічними системами і законодавством, функціональна структура управління себе не виправдає.

До переваг функціональної структури можна віднести наступне:

 • – вона стимулює ділову та професійну спеціалізацію;
 • – зменшує дублювання зусиль і споживання матеріальних ресурсів у функціональних областях;
 • – покращує координацію діяльності.

Разом з тим спеціалізація функціональних відділів нерідко є перешкодою для успішної діяльності підприємства, оскільки ускладнює координацію управлінських впливів і виражається в наступному:

 • – функціональні відділи можуть бути більш зацікавлені в реалізації цілей і завдань своїх підрозділів, ніж загальних цілей всієї організації;
 • – збільшує ймовірність конфліктів між функціональними відділами;
 • – на великому підприємстві ланцюг команд від керівника до безпосереднього виконавця стає занадто довгою.
Посилання на основну публікацію