Органічні структури управління організацією

Типи структур управління організацією

Як організаційною структурою підприємства прийнято розуміти організацію окремих підрозділів компанії, а також їх взаємозв’язку.

Все це визначено поставленими цілями, які розподіляються на її підрозділи. Сама організаційна структура повинна передбачати розподіл повноважень і функцій між керівними посадами підприємства, які несуть відповідальність за діяльність окремих структурних підрозділів, складових організацію фірми.

Сучасна теорія менеджменту виділяє два основних типи управління підприємством, це бюрократичний і органічний.

Кожен з цих типів управління має властиві тільки йому, характерні риси, завдяки яким мають цілком певні сфери та перспективи застосування.

Поняття бюрократичної теорії управління

Ключовими поняттями бюрократичної теорії управління є:

 • використання кваліфікованих фахівців на кожній з посад, а також чіткий поділ праці між ними;
 • наявність правил, принципів і норм, покликаних забезпечити однорідність виконання своїх завдань персоналом;
 • ієрархічність управління з чіткою вертикальною орієнтацією;
 • дух формальної безособовості;
 • прийом на роботу в суворій відповідності з кваліфікаційними вимогами до посади, що виключають суб’єктивну оцінку.

Бюрократична теорія управління довела свою життєздатність. Особливого поширення вона набула в середніх і великих компаніях, так як дозволяє поєднати і скоординувати роботу великих груп людей.

Органічна структура управління організацією

Органічні структури мають більш низько виражену залежність від правил, а отже, і більш високу гнучкість. За базу для роботи в них приймається групова організація праці. Органічні структури управління повинні забезпечувати виконання наступних положень:

 • вибір і прийняття рішень на основі обговорення;
 • в обговореннях проблем особлива увага приділяється довіру, переконання, робота на єдину мету;
 • головними факторами є місія і стратегія підприємства;
 • правила існують у вигляді принципів, а не чітких установок;
 • робота розподіляється в залежності від характеру розв’язуваної проблеми;
 • постійна готовність до проведення необхідних змін;
 • творчий підхід до роботи.

До різновидів органічних структур управління відносяться різні проектні структури, програмно-цільові, бригадні, крос-функціональні. Впровадження подібних структур вимагає, також, змін у взаєминах між різними підрозділами організації. Якщо, при збереженні систем планування, контролю, розподілу і багатьох інших, не підтримати самомотиваційне прагнення працівників до саморозвитку, то результати впровадження органічних структур управління будуть строго негативними.

Здатність швидкої адаптації до впливів зовнішнього середовища багато в чому властива проектним організаціям. У них для вирішення конкретного завдання створюється окрема тимчасова структура, що займається виконанням цього завдання. Вона включає в себе не настільки численну, проте надзвичайно висококваліфіковану робочу силу, і наділена широкими повноваженнями. По завершенні проекту, структура підлягає розформуванню, а її члени перерозподілу в нові проекти.

За своєю суттю, бюрократичні і органічні структури управління, являють собою два протилежні полюси. Застосування кожної з них можливо в строго певних умовах.

Посилання на основну публікацію