Оцінка внутрішнього ризику

Сутність внутрішніх ризиків

Внутрішній ризик – це ризик, обумовлений діяльністю підприємства і його контактних аудиторій.

На рівень внутрішнього ризику впливає ділова активність менеджменту підприємства, яка використовується маркетингова стратегія, політика і тактика та інші фактори: технічне оснащення, виробничий потенціал, рівень спеціалізації і продуктивності праці, дотримання техніки безпеки.

Умовно всі внутрішні ризики діляться на суб’єктивні і об’єктивні.

Оцінка суб’єктивних внутрішніх ризиків

Серед суб’єктивних внутрішніх ризиків виділяють ризики прийняття управлінських рішень на етапі планування та реалізації стратегії:

  • ризики так обраної мети;
  • ризики некоректного визначення стратегічної зони господарювання;
  • ризики розриву стратегічного, тактичного і оперативного планування, порушення підпорядкованості цілей і планів.

Оцінка об’єктивних внутрішніх ризиків

Серед об’єктивних внутрішніх ризиків виділяють ризики, які пов’язані з різними напрямками господарської діяльності підприємства. Доцільно виділити кілька видів таких ризиків.

  • Екологічний ризик виникає через порушення законодавства про охорону навколишнього середовища, через відсутність дозволів та ліцензій, скорочення працездатності системи очисних споруд і т. л. Екологічної ризик несуть різні стихійні лиха, повені, пожежі тощо.
  • Юридичні ризики є це ризики, які можуть бути викликані відсутністю відповідної ліцензії на здійснення діяльності, порушенням патентного законодавства, веденням різного роду судових процесів, невиконанням договірних зобов’язань і т.п.
  • Ризики персоналу можуть виникати через низьку якість менеджменту, неефективній мотивації персоналу, неадекватною поточної ситуації системи оплати праці, плинності кадрів, скорочення продуктивності праці, різних втрат робочого часу.
  • Ризики непереборної сили обставин можуть виникати внаслідок непередбачуваних змін умов фінансово-господарської діяльності, а також порушення техніки та технології безпеки.
  • Економічні ризики можуть бути пов’язані зі зниженням рентабельності діяльності, зі зміною відпускних цін на продукцію, зміною кон’юнктури ринку основної сировини і енергоносіїв. Крім того, економічним ризиком є ​​ризик втрати активів, скорочення фінансової стійкості і ліквідності підприємства, зниження обсягу власного капіталу або збільшення позикового капіталу.
  • Маркетинговий ризик пов’язаний з втратою ринків збуту, зміною переваг споживачів, неефективним побудовою портфеля замовлень, коливаннями попиту і т. д. До ризиків маркетингу також відносяться ризики неефективною реклами, ризик появи нового конкурента або товару-субститут, ризик неправильної асортиментної або цінової політики.
  • Фінансові ризики мають на увазі інфляційні ризики, ризики скорочення грошового потоку, зміни ставки рефінансування, підвищення податкового навантаження, зміни цін на енергоносії, що призведе до втрат фінансових ресурсів через обслуговування боргів природних монополістів.

Відзначимо, що практично неможливо чітко встановити межу між окремими видами внутрішніх ризиків. Всі вони взаємопов’язані, змінюють і доповнюють один одного і в сторону збільшення впливу чинників ризику, і в бік пом’якшення цього впливу. Рівень внутрішніх ризиків може бути різним і залежить від значної кількості факторів.

Посилання на основну публікацію