Оцінка ризиків реалізації проекту

Не буває проектів без ризиків.

При збільшенні складності проекту підвищується число і масштаби супутнього ризику при осмисленому управлінні проектами, в найбільшою мірою необхідно думати не про проміжні діях з аналізу ризиків, а скоріше про те, як виробити план реагування для скорочення рівня ризикованості.

Поняття ризику реалізації проекту

Ризик реалізації проекту – це ймовірна подія, яке призводить до того, що прийняв рішення суб’єкт втрачає можливість досягти запланованого результату проекту або окремих його параметрів, що характеризуються тимчасової, кількісної та вартісної оцінкою.

Проектні ризики завжди пов’язані з невизначеністю, яка представляє собою такий стан об’єктивних умов прийняття проекту до втілення, які не дозволяє спланувати наслідки рішень через неповноту і неточність доступної інформації. Якщо інформації про ризик немає, то він стає невідомим, і по ньому необхідно закласти спеціальний запас без реалізації управлінських процедур. Для загрози, по якій є хоча б мінімум інформації, можна пропрацювати план реагування, що робить мінімізацію ризику можливої.

Доцільним представляється неодноразове проведення оцінки ризик в при реалізації проекту. Найбільш оптимально мінімізація ризиків відбувається в рамках етапу розробки ідеї проекту або в момент узгодження проектної документації.

До основних ризиків, притаманних більшості проектів відносяться:

 • маркетинговий ризик;
 • ризик порушення графіка проекту;
 • ризик недотримання проектного бюджету;
 • загальноекономічні ризики.

Маркетинговий ризик має на увазі ризик недоотримання прибутку з – за скорочення обсягів реалізації або ціни на товар. Причинами появи ризиків недотримання графіка або перевищення проектного бюджету можуть бути як об’єктивні фактори (зміна мит при розмитненні обладнання, що призводить до затримки вантажу), так і суб’єктивні чинники (низька якість опрацювання або неузгодженість робіт).

Загальноекономічні ризики – це ризики, які пов’язані з зовнішніми для підприємства факторами (зміна курсів валют і процентної ставки, посилення або ослаблення інфляції).

Елементи оцінки проектних ризиків

У сучасній методології управління ризиками реалізації проекту передбачена активна робота з причинами і наслідками виявлених небезпек і загроз. Управління ризиками – це сукупність пов’язаних між собою процесів, які засновані на ідентифікації, оцінки ризиків, визначення заходів щодо скорочення масштабу виникають при настання ризикової події несприятливих наслідків.

Основні процедури оцінки ризиків реалізації проекту:

 • ідентифікація;
 • аналіз;
 • складання плану реагування;
 • контроль і моніторинг.

Ідентифікація – це визначення ризику на основі виявлених чинників його виникнення, а також документальне оформлення його параметрів. Кількісний та якісний аналіз джерел виникнення і ймовірності несприятливих наслідків є власне оцінну процедуру. В ході планування реагування на виявлені фактори передбачається розробка заходів щодо зниження негативного впливу на параметри і результати проекту. В силу динамічності і унікальності подій супутніх їм ризиків проектна діяльність має особливу потребу в ефективній системі моніторингу і контролю, які беруть участь на кожній стадії життєвого циклу проекту.

Управління ризиками реалізації проекту

Управління ризиками проектної діяльності має на увазі під собою наступне:

 • розуміння учасниками загроз і невизначеностей в середовищі реалізації проекту, їх причин і можливих негативних подій як наслідок появи ризиків.
 • пошук можливостей для ефективного і результативного рішення проектних завдань, враховуючи виявлену невизначеність.
 • виявлення шляхи зниження ризиків реалізації проекту.
 • доробка проектного плану з урахуванням з’являються ризиків і комплексу заходів щодо їх зниження.

Якщо за результатами оцінки проект може бути прийнятий до виконання, то підприємству доведеться вирішувати завдання управління виявленим ризиком. У разі високої невизначеності проекту, його слід відправити на доопрацювання, після чого знову проводиться якісна та кількісна оцінка ризиків.

Посилання на основну публікацію