Оцінка ризиків підприємницької діяльності

Оцінити величину ризику підприємницької діяльності і рівень його допустимості можливо, знаючи основні види втрат.

Прийнято класифікувати втрати від ризику підприємницької діяльності на трудові, матеріальні, фінансові, тимчасові і спеціальні втрати.

Види втрат від підприємницької діяльності

Під матеріальними втратами розуміються не закладені в проекті прямі втрати матеріальних об’єктів або витрати в натуральному вираженні (споруди, будівлі, продукція, передавальні пристрої, напівфабрикати, сировину, матеріали, комплектуючі вироби).

Трудові втрати – це втрати робочого часу, які викликані непередбаченими або випадковими обставинами.

Фінансові втрати можуть виникнути як результат прямого збитку в грошовому вираженні (непередбачений проектом штрафи, платежі, виплати за прострочений кредит, податки, втрата цінних паперів). Ще однією причиною таких втрат може стати неотримання або недоотримання грошей з джерел, передбачених проектом, а також неповернення боргів і ін. Тимчасові втрати пов’язані з більш повільним, ніж очікувалося, перебігом процесу підприємницької діяльності.

Спеціальними видами втрат є втрати, які пов’язані з нанесенням шкоди життю і здоров’ю людей, навколишньому природному середовищу, престижу самого підприємця і з іншими негативними морально-психологічними чи соціальними факторами.

Особливу групу спеціальних видів втрат становлять втрати від впливу непередбачених політичних факторів, які вносять плутанину в сформовану економічну ситуацію, призводять до порушень ритму виробництва, викликають підвищені трудовитрати і зниження прибутку. Типовими джерелами політичних ризиків підприємницької діяльності можна назвати: уповільнення ділової активності, зниження рівня трудової дисципліни виконавців, невиконання норм законодавства, зриви взаєморозрахунків і платежів, нестійкість податкової політики, примусові платежі і відрахування, які не мають здорового глузду для економіки.

Оцінка ризику підприємцем

Сувора в математичному та економічному плані оцінка очікуваних ризиків запланованої бізнес-операції вимагає наявності відповідного досвіду і високої кваліфікації в даному бізнесі. Значний досвід здійснення операцій допомагає бізнесменові інтуїтивно відчувати ступінь ризику. Точна оцінка підприємницького ризику може бути здійснена тільки фахівцем, що володіє високими знаннями в економіці, теорії ймовірності та статистики. Однак наближена або усереднена оцінка ймовірності втрат доступна навіть починаючим підприємцям, і така оцінка повинна бути проведена до прийняття рішення про реалізацію бізнес-операції.

Ще до початку справи необхідно вивчити і проаналізувати попередній досвід проведення подібних операцій, при відсутності надійних статистичних даних для розрахунку ймовірності втрат і визначення ступеня ризику слід вдатися до думки фахівців і експертів в області підприємницького ризику і бізнесу. У разі великих бізнес-операцій до послуг вдаватися експертів-консультантів не тільки бажано а скоріше необхідно.

Принципи зниження рівня ймовірного ризику

Для зменшення ступеня ймовірного ризику підприємницької діяльності рекомендується дотримуватися наступних основних правил:

  • Не потрібно уникати ризику, необхідно його передбачити і прагнути скоротити по максимуму до нижчого рівня.
  • Перед початком підприємницької діяльності слід оцінити найбільш імовірні види втрат для даного виду підприємництва, яка їхня очікувана величина, наскільки часто вони здатні виникати.
  • Не потрібно боятися втрат, розмір яких менше розрахункової, очікуваного прибутку, в принципі такі втрати допустимі, проте вони не повинні занадто часто повторюватися.
  • Ймовірні втрати, які мають високу ймовірність появи і значні збитки, що перевищують прибуток, повинні викликати настороженість. В такому випадку як мінімум необхідно створити спеціальний резервний фонд і чітко розуміти джерела компенсації подібних втрат.
  • Якщо присутній критичний рівень ризику, слід його розділити на договірній основі між всіма учасниками операції так, щоб спільні зусилля, допомогли б компенсувати втрати.
  • Слід уникати справ, що мають на увазі катастрофічний ризик, втрати від якого підприємцю не під силу відшкодувати. Ступінь ймовірності подібних втрат повинна бути наскільки мала, що можна їй знехтувати. В іншому випадку така операція не має сенсу зовсім.
Посилання на основну публікацію