Оцінка наслідків управлінських рішень

Управлінське рішення являє собою результат діяльності управлінця, при оцінці наслідків якого використовуються такі показники, як ефективність, результативність і продуктивність.

Процес розробки управлінських рішень – найважливіший процес управління, оскільки саме від їх ефективності в більшості випадків залежить успіх і функціонування компанії. З цієї причини важливим стає прийняття грамотних, економічно обґрунтованих управлінських рішень і своєчасна їх оцінка.

Ефективність рішення

Ефективність рішення можна визначити, зіставивши ефект (результат, приріст) з витратами на його отримання. Показник ефективності багатогранний і означає враження, яке справляє будь-хто на кого-небудь. Даному враженню властива організаційна, економічна, соціальна, технологічна, психологічна, правова, екологічна, етична, політична і партійна забарвлення.

Ефект можна спостерігати або формувати, порівнюючи з витратами за допомогою порівнянних понять і аналізу ефективності даного явища.

Ефективність буває як позитивної, так і негативної. Крім цього ефективність класифікується як екологічна, організаційна, економічна та ін. Кожен з видів змінюється за рахунок іншого або компенсується частково. Наприклад, при збільшенні організаційної ефективності, істотно зростає економічна ефективність. А при збільшенні порядку і технологічної дисципліни підприємства можна поліпшити продуктивність і результативність праці, що призводить до збільшення прибутку.

Кожен керівник повинен брати до уваги всі види ефективності, оскільки всі разом вони можуть значно збільшити остаточну ефективність.

Оцінка економічної ефективності управлінського рішення

Для того, що б виміряти і оцінити результати прийнятого управлінського рішення використовуються наступні методи:

  • непрямий метод для порівняння різних альтернатив;
  • метод розрахунку за кінцевими результатами;
  • метод розрахунку за безпосередніми результатами діяльності.

За допомогою непрямого методу проводиться аналіз ринкової вартості управлінського рішення, розраховуються витрат на його здійснення за допомогою порівняння варіантів рішень для одного і того ж об’єкта, що розробляються і реалізуються в схожих ситуаціях. До моменту конкретної реалізації рішення проходить ще кілька ступенів управління та виробництва, тому потрібно позбутися від впливу суб’єктивних чинників, які гальмують або прискорюють цей процес.

Метод розрахунку ефективності рішення за кінцевими результатами застосовується в процесі розрахунку ефективності виробництва в цілому і виокремлення фіксованих (статистично обґрунтованих) частин.

Метод визначення ефективності рішення по безпосереднім результатами діяльності ґрунтується на оцінці безпосереднього ефекту від управлінського рішення в процесі досягнення цілей, реалізації функції, методу та ін.

Основні параметри в даному методі – стандарти, які можуть бути тимчасовими, ресурсними, фінансовими та ін.

Управління ефективністю УР

Управління ефективністю управлінських рішень відбувається за допомогою системи кількісних і якісних оцінок на основі реальних показників, норм і стандартів ефективності виробленої продукції і функціонування самого підприємства.

Ці показники і стандарти в наступних областях:

  • діяльність підприємства в цілому;
  • ступінь задоволення потреб співробітників компанії;
  • діяльність підприємства на певному ринку;
  • безпосереднє виробництво, і ін.
Посилання на основну публікацію