Об’єкти управлінського контролю

Система управлінського контролю

Системі управлінського контролю притаманні дві основні відмінні риси:

Формалізація в планування, яка виступає у формі складання бюджету або здійснення довгострокового планування, які дозволяють зробити оцінку фактичних показників функціонування.

Здійснення обліку відповідальності, який може бути досягнутий за допомогою функціонування центру відповідальності, для якого передбачено використання цільових показників по функціонування, їх вимір і порівняння, а також аналіз відхилень і прийняття відповідних заходів за наявності значних відхилень.

У всій системі організації управлінського контролю істотну роль відіграють такі чинники:

 • мета здійснення контролю,
 • інформаційна база контролю,
 • предмет, суб’єкт і об’єкт контролю,
 • форма організації контролю,
 • методи і прийоми здійснення контролю,
 • зміст процедури контролю.
 • контроль виконання та відповідальності.

Об’єкти управлінського контролю

При інформаційному забезпеченні управлінського контролю велике значення має сама організація інформаційного забезпечення управлінського контролю з метою підвищення рівня якості управління компанією в цілому.

Інформаційне забезпечення управлінського контролю являє собою систему відомостей, за допомогою яких можна охарактеризувати фактичний стан або зміни в об’єкті контролю за який-небудь проміжок часу. Вся інформація повинна бути заснована на нормативно-правових та законодавчих актах.

Інформація, що представляє собою об’єкт управлінського контролю, повинна відповідати необхідним вимогам:

 • достовірність,
 • достатність і корисність,
 • релевантність,
 • зрозумілість і оперативність,
 • регулярність і надійність.

Цими властивостями повинна володіти вся інформація, в тому числі та, яка застосовується для традиційного бухгалтерського обліку.

У здійсненні управлінського контролю великими за значимістю виступають вимоги:

 • оперативність,
 • достовірність, що залежить від незалежності і компетентності джерела,
 • достатність, від якої безпосередньо залежить достовірність.

При визначенні достатності завжди приймаються до обліку деякі положення:

 • Інформація повинна бути отримана з незалежного джерела (шляхом третіх осіб), вона буде більш достовірною, ніж та, яка отримана безпосередньо від співробітників компанії.
 • інформація, процес виявлення якої відбувається в результаті самостійного аналізу або проведеної перевірки, є більш достовірною, ніж відомості від інших осіб;
 • аудиторська інформація у вигляді документів, а також письмових повідомлень найбільш більш достовірна, ніж усна форма її передачі.

Повинна бути можливість зіставлення інформації, отриманої з різних джерел.

Ще одна основа контролю – зворотний зв’язок, в результаті реалізації якої можна зробити виявлення відхилень від заданих параметрів в сукупності показників, які характеризують діяльність компанії.

Об’єкт контролю також залежить від його форми:

 • внутрішньогосподарський контроль, який представлений комплексом упорядкованих заходів і процедур, які використовуються працівниками, відділами та підприємством в цілому для забезпечення ефективного здійснення діяльності компанії. Цей тип контролю здійснюється адміністрацією компанії, її бухгалтерією, а в великих організаціях – спеціально створеними службами внутрішнього аудиту, контрольно-ревізійним відділом, відділом управління витратами та іншими підрозділами.
 • внутрішній (управлінський) контроль, який організовується керівництвом компанії і націлений на визначення законності здійснення господарських операцій, їх економічну доцільність.
Посилання на основну публікацію