Об’єкти управління в системі управління якістю

Якість як об’єкт управління

Об’єкт управління – сама якість продукції, що включає в себе всю сукупність властивостей, а також якусь їх частину, групу або окрема властивість.

Об’єкти управління якістю – показники і характеристики якості товару, процесу і системи, а так само чинники і умови, які впливають на їх рівень.

Управління якістю спочатку виходить із передумови, що діяльність з управління якістю не ефективна після того, як продукцію вже зробили. Діяльність з управління якістю повинна здійснюватися в процесі виробництва продукції. Важливою є також діяльність в забезпеченні якості, що передує процесу виробництва.

Якість можна визначити впливом багатьох факторів, які можуть бути випадковими, місцевими і суб’єктивними. Для того, що б попередити вплив даних чинників на ступінь якості, і потрібна система управління якістю. При цьому важливі не окремі розрізнені й епізодичні дії, а система заходів, в процесі яких відбуватиметься постійний вплив на процес створення продукції з метою підтримки необхідного рівня якості.

Управління якістю включає в себе поняття:

  • системи,
  • середовища,
  • мети,
  • програми та ін.

В управлінні системою якості прийнято розрізняти:

  • Керуючу систему, яка представлена ​​рівнями управління компанією і забезпечує менеджмент якості.
  • Керовану систему.

Керуюча система

Керуюча система бере свій початок з керівників вищої ланки, яка повинна виходити зі стратегії, що кожна компанія здатна на максимум у порівнянні з минулим досвідом.

В організаційній структурі підприємства фірми можуть передбачатися спеціальні підрозділи, які займаються координуванням робіт в області управління якістю. При розподілі спеціальних функцій управління якістю між підрозділами необхідно спиратися на обсяг і характер діяльності підприємства.

Для якості як об’єкта менеджменту властиві всі складові елементи менеджменту (планування, контролю, аналізу).

Забезпечення якості функціонування систем управління

Консультанти в сфері управління якістю звернули увагу, що коли служба з управління якістю та надійністю спрямовує свої зусилля і ресурси на виявлення проблем і виправлення помилок, то формується система управління за відхиленнями.

За допомогою цієї системи є можливість своєчасного реагування на помилки, але роль профілактичних заходів і роль підрозділів не пов’язаних з процесом виробництва, була недооцінена. Консультанти зробили висновок, що забезпечення якості знаходиться в прямій залежності від систем управління, які регулюють виробничо-господарську діяльність підприємства.

Підприємство, яке функціонує в ринковій економіці, має формулювати політику в області якості таким чином, щоб вона могла стосуватися діяльності кожного співробітника, а не тільки якості товарів, що продаються або послуг. У політиці повинні бути чітко визначені рівні стандартів якості роботи для конкретного підприємства і відображені аспекти, з яких складається система забезпечення якості. При цьому товар необхідного рівня якості повинен бути поставлений споживачам у встановлені терміни, в замовлених обсягах і за прийнятними цінами.

На сьогоднішній день при функціонуванні управління якістю значення має існування на підприємстві сертифікованої системи, що вважається гарантією високої стабільності і сталого якості продукції. Сертифікат на систему якості може дозволити зберегти переваги перед конкурентами на ринку.

Поява сертифіката систем якості зумовлено еволюцією підходів до менеджменту якості.

Посилання на основну публікацію