Об’єкт ризик-менеджменту

Поняття ризик-менеджменту

Ризик-менеджмент (англ. Risk management) або процес управління ризиками являє собою процес прийняття та виконання управлінських рішень, які спрямовані на мінімізацію можливого виникнення неблагополучного результату і зменшення можливих втрат при реалізації проекту.

Поняття управління ризиками, в першу чергу, має відношення до випадкових збитків, які неможливо розраховувати прямим способом. Ті збитки, прогноз, розрахунок і кількісне вираження яких можливі завчасно, аналізуються не в якості ризиків, а в якості передбачених витрат. В цьому випадку їх необхідно враховувати в процесі розрахунку собівартості товару під час виробництва і продажів.

Засобами ризик-менеджменту відбувається також і оцінка несприятливих факторів, а також процес управління ними. У будь-якої підприємницької діяльності можна і потрібно управляти ризиками.

Існують різні види ризиків (інвестиційні, страхові, організаційні, фінансові, кредитні та ін.), Для кожного з яких знаходять застосування різні методи їх оцінки та управління, спрямовані, в першу чергу, на планування можливих ризиків і проведення цілеспрямованих заходів їх зменшення.

Головне завдання ризик-менеджменту – отримання компанією максимуму свого прибутку від підприємницької діяльності за допомогою зменшення ступеня ризиків. Ризик-менеджмент покликаний забезпечити отримання оптимального для підприємця відношення прибутку і ризику.

Об’єкт ризик-менеджменту можна представити у вигляді самого ризику. Залежно від виду ризиків, він може бути представлений у вигляді капітальних вкладень, схильних до ризику, і різні економічні відносини суб’єктів господарської діяльності (наприклад, страхових, кредитних відносин, партнерських відносин співробітництва) і багато іншого. Суб’єкти ризик-менеджменту – люди, які за допомогою управлінських методів впливають на об’єкт управління.

Найчастіше ця функція виконується ризик-менеджерами, фінансовими радниками, фахівцями зі страхування, фахівцями по роботі з цінними паперами. Ефективна взаємодія об’єкта і суб’єкта управління ризиками може здійснюватися при наявності і кругообігу необхідної інформації між ними.

Будь-яка діяльність, яку здійснює підприємець, схильна до певних ризиків, які являють собою можливість появи збитків або втрат.

Процес впливу суб’єкта на об’єкт

Процес впливу суб’єкта на об’єкт управління здійснюється лише за умови руху певної інформації між керуючою і керованою підсистемою. Процес управління, незалежно від його змісту, в будь-якому випадку передбачає отримання, передачу, обробку та застосування інформації. У ризик-менеджменті пошук і отримання надійної і достатньої за даних умов інформації займає основне місце, оскільки дає можливість прийняття конкретного рішення щодо дій у ризикових умовах.

Інформаційне забезпечення функціонування ризик-менеджменту включає в себе різного роду та виду інформацію: статистичну, економічну, комерційну, фінансову та ін.

Ця інформація включає в себе:

  • обізнаність про можливості настання страхових випадків або подій,
  • наявність і величина попиту на продукцію (капітал),
  • фінансова стійкість і платоспроможність клієнтів (партнерів, конкурентів),
  • ціни, курси та тарифи, в тому числі на послуги страховика,
  • умови страхування,
  • дивіденди і відсотки.

Повністю уникнути ризиків неможливо, але кожен керівник повинен в процесі турботи про свою справу досліджувати можливі негативні чинники, що впливають на отримання прибутку і здійснювати дії для їх мінімізації. Ризик-менеджмент як раз і являє собою цю діяльність.

Посилання на основну публікацію