Наукова класифікація ризиків

Наукова класифікація ризиків передбачає використання наступних класифікаційних ознак:

  • час появи;
  • фактори виникнення;
  • місце виникнення;
  • сфера появи;
  • характер можливих наслідків.

За часом і чинників виникнення

За часом появи ризик може бути ретроспективним поточним і перспективним.

Аналізуючи ретроспективні ризики, їх характер і способи зниження, можна точніше прогнозувати розвиток поточних і перспективних ризиків.

Класифікація за такими чинниками виникнення передбачає виділення політичних і економічних ризиків. До політичних ризиків відносять ризики, які обумовлені змінами в політичній обстановці, що впливає на ведення підприємницької діяльності (заборона вивозу товарів, ведення військових дій). До економічних відносять ризики, які обумовлені негативними змінами в економіці країни в цілому або підприємства зокрема. Найпоширенішими видами економічного ризику є зміна ринкової кон’юнктури, ризик неможливості вчасно виконувати платіжні зобов’язання перед контрагентами.

За місцем виникнення і характером наслідків

За місцем появи ризик може бути зовнішнім і внутрішнім.

Зовнішні ризики – це ризики, які не пов’язані безпосередньо з функціонуванням підприємства або його контактними аудиторіями. Рівень зовнішніх ризиків залежить від великої кількості факторів: політичних, економічних, демографічних, соціальних, географічних. Внутрішні ризики – це ризики, які обумовлені діяльністю самої організації і її контактної аудиторією. Рівень внутрішніх ризиків залежить від ділової активності керівництва, від використовуваної стратегії і тактики маркетингу, а також від виробничого потенціалу, технічної оснащеності, рівня спеціалізації, рівня продуктивності праці, яка існує на підприємстві техніки безпеки.

Залежно від характеру наслідків ризик може бути чистим і спекулятивним.

Чистий ризик (іноді його називають простим або статичним) характеризується тим, що для підприємницької діяльності він практично завжди несе в собі втрати. Причини чистих ризиків: стихійні лиха, війна, нещасний випадок, дії злочинців, недієздатність самого підприємства.

Спекулятивний ризик (іноді його ще називають динамічним або комерційним) характеризується тим, що для підприємця він може в собі нести не тільки втрати, а й додатковий прибуток по відношенню до очікуваних результатів. Причини спекулятивних: зміну ринкової кон’юнктури, зміна валютних курсів або податкового законодавства.

По області виникнення

Залежно від сфери виникнення ризики можуть бути:

  • виробничими;
  • комерційними;
  • фінансовими;
  • страховими.

Виробничі ризики пов’язані з невиконанням підприємством своїх виробничих планів або зобов’язань через несприятливого впливу навколишнього середовища, неадекватного застосування техніки і технології, майнових активів і сировини, а також робочого часу.

Комерційні ризики – це ризики, що виникають при реалізації товарів і послуг, які вироблені або закуплені підприємцем. Причини комерційного ризику: скорочення обсягів реалізації внаслідок зміни кон’юнктури, зростання закупівельних цін на товари, втрати в процесі звернення, збільшення витрат обігу.

Фінансові ризики пов’язані з можливістю невиконання підприємством його фінансових зобов’язань. Основні причини фінансового ризику: знецінення фінансового та інвестиційного портфелів внаслідок зміни курсів валют, припинення платежів. Страхові ризики – це ризики настання передбачених заздалегідь страхових подій, що призводить до обов’язки страховика виплачувати суму страхового відшкодування.

Посилання на основну публікацію