Мотивація в менеджменті

Загальне поняття мотивації в менеджменті

Трудові ресурси лежать в основі функціонування будь-якої організації. Ключове завдання менеджменту полягає в управлінні ресурсами, що знаходяться в розпорядженні організації з метою отримання оптимального результату. Однією з найважливіших характеристик персоналу виступає його мотивація до праці, а управління мотивацією грає ключову роль в управлінні трудовими ресурсами, оскільки існує пряма залежність між мотивацією і ефективністю праці.

Мотивація персоналу в значній мірі визначає ефективність функціонування всієї організації в цілому. У країнах з розвиненою ринковою економікою мотиваційні аспекти управління працею набули широкого застосування. В Україні ж мотивація праці як економічна категорія з’явилася відносно недавно. На сьогоднішній день в науковій літературі не існує єдиного підходу до її визначення.

У найзагальнішому сенсі мотивація являє собою силу, яка породжує, котра спрямовує і підтримує поведінку і дії конкретної особи (індивідуума). Інакше кажучи, це сила, рушійна людьми, що змушує працівників і менеджерів працювати краще. З точки зору теорії менеджменту мотивацію можна трактувати як орієнтування на використання збудників людської активності для регламентації і ефективного управління поведінкою співробітників заради досягнення цілей організації.

Сам процес мотивації передбачає необхідність проходження ряду етапів. До числа таких етапів відносяться:

  • виникнення потреби;
  • пошук способів усунення потреб;
  • визначення цілей (напрямки) дії;
  • реалізація дій;
  • отримання винагороди за здійснені дії;
  • усунення потреби.

Трудова мотивація означає процес стимулювання окремого виконавця або групи людей до діяльності, спрямованої на досягнення цілей організації, продуктивне виконання прийнятих рішень або намічених робіт.

Існуюче в даний час безліч підходів до визначення сутності мотивації дозволяє говорити про те, що одні вчені ототожнюють її зі стимулюванням праці, інші розглядають стимулювання як один з методів мотивації, а треті і зовсім їх протиставляють. Так чи інакше, мотивація безпосередньо пов’язана з результативністю праці та величиною додаються з боку працівників зусиль щодо виконання ними свої посадових обов’язків. Чим ефективніше система мотивації праці в організації, тим більшу віддачу керівництво отримує від своїх співробітників.

Система мотивації

Система мотивації є цілий комплекс заходів, що стимулюють персонал не тільки до роботи, за яку платять гроші, але, перш за все до особливої ​​старанності і активному бажанням працювати саме в цій організації, до отримання високих і найвищих результатів у своїй діяльності, до лояльності по відношенню до керівництва.

Таким чином, ми бачимо, що система мотивації включає в себе різні стимули до праці. У менеджменті вона служить найважливішим інструментом управління, який дозволяє впливати на ефективність співробітників і компанії в цілому. Вважається, що система мотивації повинна відповідати стратегічним і тактичним цілям організації.

Основною метою побудови системи мотивації виступає стимулювання персоналу до діяльності заради зростання продуктивності праці. Так чи інакше, вона передбачає необхідність використання різні інструментів стимулювання співробітників до високоефективної праці. Розглянемо їх більш детально.

Методи і форми мотивації в менеджменті

На сьогоднішній день в менеджменті існує безліч різних методів (способів) мотивації співробітників до високоефективної праці. Умовно їх можна розділити на 3 групи:

  • діагностичні;
  • організаційні;
  • індивідуальні.

Перші оцінюють мотивацію конкретного працівника, з їх допомогою визначаються інструменти, за допомогою яких можна мотивувати працівників. Другі створюють систему стимулів в компанії. До їх числа можуть бути віднесені формування та впровадження грейдингової системи, проведення соціальної політики з підтримки найбільш вразливих категорій працівників і т.п. Треті спрямовані безпосередньо на мотивацію конкретних, вузьких груп співробітників, які мають подібні мотиви і потреби, найчастіше, матеріальні винагороди.

Матеріальна мотивація передбачає вплив на співробітника за допомогою матеріальних стимулів. Він поділяється на 2 групи – система штрафів і система заохочень. Якщо працівники демонструють хороші результати і трудяться активно, їх заохочують за допомогою нарахування та виплати премій і надбавок. У тому ж випадку, якщо співробітники працюють погано і не справляються з поставленими перед ними завданнями, на них накладаються штрафні санкції з метою мотивувати їх працювати краще.

В арсеналі нематеріальної мотивації присутній набагато більше методів. Зокрема, до них можуть бути віднесені: похвала з боку керівництва, просування по кар’єрних сходах, навчання за рахунок організації, сприятлива атмосфера в колективі, імідж компанії, культурні та спортивні заходи і т.п.

До методів нематеріальної мотивації також можуть бути віднесені: надання гнучкого робочого графіка, «плаваючий» обідню перерву, пріоритетне оснащення робочого місця новим обладнанням, конкурси професійної майстерності та інше.

Єдиної системи мотивації, що ідеально підходить для всіх організацій не існує. Значною мірою побудова системи мотивації в організації залежить від специфіки її діяльності.

Посилання на основну публікацію