Моделювання організаційної структури

Етапи моделювання організаційних структур

В процесі моделювання організаційної структури можуть бути використані наступні взаємопов’язані етапи:

 • побудова дерева цілей, яке стане структурною основою для того, щоб пов’язати різні види діяльності для досягнення запланованих кінцевих результатів;
 • експертне дослідження всіляких способів побудови організаційної структури з позиції відповідності кожної з них поставленим цілим, проходження правилу однорідності цілей, варіантів встановлення відносин управління і кооперації окремих підрозділів;
 • безпосередньо організаційне моделювання, в ході якого розробляється математичне і інше відображення розподілу відповідальності і повноважень всередині організації.

Результатом даного етапу повинна стати якась основа побудови, аналізу і оцінки всіх відповідних варіантів структури управління.

Види організаційних моделей

 • математико-кібернетична модель ієрархічної управлінської структури, яка описує організаційні відносини в формі певної системи математичних виразів;
 • Графоаналітична модель організаційної структури, яка представляє собою матричну, мережеву модель або інше графічне відображення розподілу функцій, повноважень і відповідальності. Вона дає можливість провести аналіз їх характеру, спрямованості, причин виникнення, а також провести оцінку об’єднання різних груп взаємопов’язаних типів діяльності в однорідні підрозділи, «програти» можливі варіанти розподілу відповідальності між різними управлінськими рівнями і т.д.
 • натурна модель організаційних процесів, яка полягає в оцінці функціонування таких процесів у всіляких ситуаціях.
 • математико-статистична модель залежності вихідних факторів і параметрів організаційних структур. Вона заснована на зборі, дослідженні та обробці емпіричних даних в частині організацій, які функціонують в аналогічних умовах.

Схема організаційного моделювання

В рамках класичного і поведінкового підходів до моделювання структури управління передбачається здійснення певної схеми робіт:

 • визначають цілі і встановлюється на підставі них специфікація робіт, яка планується до виконання;
 • встановлюється склад, кількість і характеристики кожної з функцій для досягнення високої ефективності управління виробничої діяльності фірми;
 • розробляються нормативи чисельності персоналу в розрізі всіх функцій управління, розраховується необхідна чисельність працівників, уточяяется їх склад за спеціалізацією;
 • встановлюється комплекс управлінських функцій і визначається кількість і склад структурних підрозділів;
 • виявляється рівень централізації і децентралізації реалізації функцій менеджменту;
 • формується і розробляється організаційна структура, посадові інструкції і положення;
 • встановлюються взаємовідносини між персоналом з метою того, щоб кожному з них було відомо його місце в забезпеченні виробничо-господарських процесів;
 • безпосередньо організовується праця на кожному робочому місці у всіх виробничих підрозділах.

Через потреби координувати діяльність різних підрозділів необхідно формування відповідних рівнів підпорядкування – вищий, середній і нижчий.

Кількість управлінських рівнів в структурі управління визначає її вертикальність (число рівнів управління значне) або горизонтальність (рівні управління нечисленні).

Для кожного рівня управління характеризується певну кількість підлеглих.

Отже, при моделюванні організаційної структури необхідно розуміти:

 • скільки кожен керівник повинен мати підлеглих;
 • якою має бути структура управління – вертикальної або горизонтальної.
Посилання на основну публікацію