Місія організації

Поняття місії організації

Визначення поняття «місія» в різних джерелах досить туманне. Місію розглядають, як основну причину існування організації, яка визначає сферу і мета діяльності, основних споживачів, ті потреби, які задовольняє діяльність організації.

Місія – це твердження, словесно і точно сформульоване, в якому чітко видно відмінність фірми від її конкурентів. Вона включає в себе основні цінності і переконання компанії, розробляється в процесі стратегічного планування і дозволяє надалі коригувати його, правильно розставити пріоритети при плануванні.

Спирається місія на сильні сторони організації. Вона задає загальний напрямок для розвитку бізнесу в довгостроковій (10-20 років) перспективі. Вірно сформульована місія дозволяє сформувати елементи організаційної культури та етики, задати чіткі рамки в роботі фірми. Але сформулювати місію вірно і точно – завдання непросте, тому багато організацій до цих пір не мають чітко прописаної місії, а у деяких вона занадто туманна або необ’єктивна.

У стратегічному менеджменті місія вирішує наступні завдання:

  • відсікти шляхи розвитку, які не приносять прибутку в даному сегменті ринку;
  • точно визначити основну сферу діяльності організації;
  • визначити принципи ведення конкурентної боротьби;
  • дати основу для розробки цілей діяльності організації в більш вузьких сегментах роботи;
  • дати персоналу уявлення про загальну концепцію діяльності, сформувати елемент організаційної культури.

Процес розробки місії

У процесі формулювання місії необхідно враховувати історію виникнення і розвитку організації, наявність у неї традицій, досягнень або провалів, імідж в очах споживачів і конкурентів, позиціонування на ринку; вже існуючий стиль керівництва; ресурси в наявності і потенційні; зовнішнє середовище організації (в основному, мікросередовище, відчутно допомагає безпосередній вплив на роботу фірми); гідності організації, сильні сторони і потенційні можливості розвитку.

Формулювання місії зазвичай здійснюється не однією людиною, а колективно, і воно проходить наступні ступені:

  • Аналіз вже існуючої місії організації (при перегляді, якщо вона є).
  • Письмові формулювання відповідей на такі питання, як: що виробляє фірма? Для кого?
  • Які потреби задовольняє? Сильні сторони продукту? Що ще сприяє успіху продукту?
  • Відповіді скорочуються до набору деяких ключових параметрів (словосполучення, фрази).
  • Отримана інформація зводиться в одне або кілька ємних, але не розпливчастих пропозицій.
  • Проводиться перевірки аналіз формулювань за допомогою третіх осіб, експертів.

Точно сформульована місія проголошує переконання і цінності організації, включає в себе опис продукту чи послуг, потреби клієнтів, які продукт задовольняє, іноді – опис ринку, де організація працює, в тому числі, способи виходу на нього, використовувані технології, фінансування.

Після розробки місії встановлюються основні цілі організації, виходячи з яких здійснюється розробка тих завдань, які виконуються на практиці, але всі ці пункти спираються на основну формулювання місії. Структурно це виглядає так:

Поняття місії організації

Ознаки добре сформульованої місії:

  • Концентрація уваги на споживача, турбота про нього. Місія відповідає на питання: як продукція або послуги фірми покращує життя споживача?
  • Унікальність змісту. Місія не копіює заяви конкурентів, а встановлює свої власні, відмінні від інших фірм, цінності.
  • Однозначність. У місії не повинно бути двозначних, розлогих, розмитих фраз або недомовленості. Всі пропозиції – чіткі і ясно читаються, повинні трактуватись тільки в одному значенні.
  • Запам’ятовуваність. Місія повинна легко залишатися в пам’яті співробітників і споживачів.
    Реалістичність. Зміст місії має відображати властивості продукту або послуги, але не перебільшувати гідності (це завдання реклами, що не місії).
  • Концентрація на достоїнствах. Перебільшувати їх не можна, але акцент зробити потрібно саме на них, щоб сформувати правильний образ організації в очах співробітників, споживачів і конкурентів.

Формулювання місії – завдання непросте, іноді організаціям не вдається впоратися з нею.

Наслідки погано сформульованої місії виражаються в негативному впливі на імідж організації, а також в поведінці співробітників (недоречні формулювання або перебільшене відчуття місії знижує працездатність). Також потрібно пам’ятати, що місію дуже важко коригувати, а це може позначитися на змінах в стратегії організації, ускладнити процес змін. Розробка місії – процес довгий, трудомісткий, що теж ускладнює зміна її формулювання. Але наявність добре сформульованої місії важливо для успішного функціонування організації.

Посилання на основну публікацію