Методи прийняття управлінських рішень

Методи прийняття управлінських рішень є способи, за допомогою яких може бути розроблено вирішення певної проблеми.

Методи прийняття рішень на основі математичного моделювання

Методи прийняття рішень з використанням інструментів математичного та (або) статистичного моделювання можна поділити на експертні та неекспертні.

Експерт – це професіонал високого рівня в якій-небудь області знань.

Експертиза – проведення експертом або експертною групою вимірювання будь-яких характеристик, аналіз факторів, необхідний для підготовки прийняття рішення.

За допомогою експертизи особа, яка здійснює прийняття рішення, може знизити його ризики. Найчастіше експертиза використовується в таких питаннях, як постановка стратегічних цілей організації (пошук нового ринку збуту або зміна структури управління компанією), прогнозування та розробка сценаріїв.

У процесі проведення експертизи виходять експертні оцінки, які можуть мати різний вигляд – від кількісно виражених характеристик до змістовних експертних висновків. Найбільш об’єктивними вважаються кількісні оцінки, до яких можна легко застосувати аналітичні інструменти статистики і математики.

До неекспертні методам прийняття рішень відносяться різні способи підготовки і прийняття рішення, які не потребують участі експертів. Найбільш відомі такі методи неекспертні прийняття управлінських рішень: лінійне програмування, імітаційне моделювання, використання інструментарію теорії ймовірностей і теорії ігор, метод аналогій.

Методи прийняття рішень на основі психологічних прийомів групової роботи
Іншим способом прийняття управлінських рішень є застосування психологічних методів. В рамках даних методів рішення зазвичай готується і приймається колективно, проте психологічний інструментарій може бути використаний і однією людиною – особою, яка приймає рішення.

Найбільш поширеним психологічним методом прийняття рішення є мозковий штурм, брейнсторм, ідея якого була запропонована А. Осборном в 1950-х рр. Сутність даного методу полягає в генерації максимально можливої ​​кількості ідей з метою подальшого вибору найкращої.

Використання психологічних методів доцільно для пошуку новаторського рішення або розробки чого-небудь нового. Такі методи дозволяють, крім досягнення основної мети – прийняття рішення, зміцнити дух колективу і зблизити колег, а також донести до керівництва ідеї співробітників нижчого рівня управління.

Крім мозкового штурму, існує безліч інших психологічних методів прийняття управлінських рішень:

  • Сінек-тека – схожий з мозковим штурмом метод, де в процесі обговорення присутній реальний або уявний клієнт, який висловлює свою думку про пропоновані способи вирішення проблеми;
  • Розкладання на частини (декомпозиція) – метод творчого мислення менеджера, в рамках якого проблема розкладається на складові частини, і кожна частина розглядається окремо на предмет внесення змін;
  • Примусові взаємозв’язку – комбінування об’єктів або ідей з метою отримання новаторських методів вирішення проблеми;
  • Морфологічний аналіз – матричний аналіз змінних, до яких відносяться об’єкти і способи впливу на них;
  • Латеральне мислення – аналіз проблеми зі сторін, розгляд яких виходить за рамки стандартної аналітики, бічне мислення;
  • Груповий геній – організація групового обговорення між людьми, що мають різні точки зору або застосовують різні методи прийняття рішень.

Вибір методу прийняття управлінських рішень залежить від безлічі ситуаційних чинників і переваг особи, що приймає рішення.

Посилання на основну публікацію