Методи оцінки ризиків

Оцінка ризиків і бізнес

Реалізація інвестиційних програм пов’язана з вкладенням значних матеріальних, фінансових, трудових та інших ресурсів, часто, на досить тривалий період. Ефект же від прийнятих рішень можна буде побачити тільки через певний час, що підсилює невизначеність і ризик підприємництва.

Для прийняття бізнес-рішень не стільки істотна невизначеність майбутнього, скільки ставлення до неї з боку підприємця. Це відношення характеризується ймовірністю виникнення непередбачених фінансових втрат в ситуації невизначеності інвестиційної діяльності, тобто ризиками.

З одного боку, в ситуації, коли майбутнє строго визначено, мова про ризик не ведеться. При цьому з іншого боку, для ризику важливо яким він буде: сприятливим чи ні. Часто кінцеве рішення залежить від того, що важливіше для бізнесмена: прибутковість або надійність.

Таким чином, для прийняття рішення слід визначити наступне:

  • величину очікуваного доходу;
  • рівень передбачуваного ризику;
  • в якому розмірі компенсує очікуваний дохід передбачувані ризики.

Для правильного встановлення джерел і зон ризику застосовують методи кількісних і якісних оцінок інвестиційних ризиків.

Методи якісних оцінок ризиків

До методів якісних оцінок ризиків відносяться:

  • аналіз доречності витрат, який дозволяє виявити потенційні зони ризику з урахуванням показників стійкості компанії;
  • метод аналогій, який передбачає, що в результаті аналізу проектів узагальнюються дані за аналогічними проектами з позиції виникли ризиків.

Методи кількісної оцінки ризиків

Рекомендується використовувати три основних імовірнісних підходу до оцінки ризиків:

  • аналіз варіантів;
  • аналіз чутливості;
  • розрахунок критичних точок.

Аналіз чутливості дозволяє визначити, як зміниться NPV при певному зміні значення змінної і при незмінних значеннях інших показників. Аналіз чутливості починають з розгляду нікого базового випадку, що розраховується на базі очікуваних значень кожного з показників. Далі значення показників змінюється на певний відсоток вище або нижче очікуваного значення при незмінних інших показниках, розраховується нове значення NPV для кожного з отриманих значень. Отриманий набір значень NPV може вноситися на графік залежності від зміни змінних, а при його аналізі використовується правило: чим сильніше нахил графіка, тим більше чутливість проекту до зміни цієї змінної.

Аналіз варіантів полягає в тому, що для кожного з параметрів вихідних даних формується крива ймовірності значень. Основною перевагою цього методу є те, що він дає можливість отримати множинний діапазон значень з ймовірністю результату.

Метод розрахунку критичних точок представлений як правило розрахунком точки беззбитковості по відношенню до обсягів виробництва, реалізації продукції. Ідея даного методу полягає у визначенні мінімально допустимого рівня виробництва або продажів, при якому бізнес залишається беззбитковим. Чим нижче рівень, тим вище ймовірність, що проект виявиться життєздатним.

Статистичний метод полягає в побудові передбачуваного розподілу дохідності та розрахунку стандартного відхилення від показника середньої прибутковості, а також коефіцієнта варіації. Коефіцієнт показує ступінь ризику, пов’язаного з обраним активом. Чим вище коефіцієнт варіації, тим ризикованіше є проект.

Посилання на основну публікацію