Макросоціологія і мікросоціологія

Поняття макро- і мікросоціології

Микросоциология і макросоціологія – це рівні соціологічного знання, що розрізняються за масштабом охоплення досліджуваних явищ.

Макросоціологія орієнтована на вивчення соціальних явищ великого масштабу, таких як суспільство, соціальні інститути, спільності, системи і процеси, в них відбуваються.

Микросоциология досліджує сфери безпосереднього соціального взаємодії: відносини між окремими особистостями, процеси комунікації в малих групах, простір повсякденної реальності.

Макросоціологія – як наука

Макросоціологічний рівень знання націлений на комплексне охоплення соціальних проблем, він прагне включити окремі соціальні події в загальну теорію. Конкретні проблеми і ситуації тут не розглядаються.

Як предмет соціологічного пізнання у макросоціології виступає суспільство і його структурні елементи. Аналізу піддаються:

  • Інститути держави, релігії, культури.
  • Етнічні спільності, народи.
  • Соціальні верстви і класи.
  • Процеси еволюційного розвитку.
  • Революції, процес прогресивного розвитку.

Підкреслюється якісна неповторність соціальних явищ, неможливість їх відомості до соціально-психологічного рівня. Будь-які процеси, що протікають в сфері міжособистісного спілкування, вивчаються як прояв закономірностей макрорівня. Основними методами отримання знання про суспільство на даному рівні є аналіз, синтез, узагальнення, порівняння, індукція, дедукція, тобто в основному загальнонаукові методи.

До макросоціології відносять переважно теоретичні концепції: структурний функціоналізм, структуралізм, неоеволюционізм, теорію конфлікту.

Які питання вивчає микросоциология?

Мікросоціологічних рівень вивчення суспільства концентрує увагу на внутрішніх аспектах поведінки людей і груп. Тут в центрі уваги виявляються  конкретні процеси в окремих сферах життя суспільства і соціальних спільнотах.

Це, перш за все, соціологія малих груп, таких як сім’я, команда, виробнича бригада, екіпаж. Прихильники мікросоціології вважають, що цей рівень – єдино реально існуючий, і суспільство слід досліджувати через окремі явища невеликого масштабу. Описувати події вони намагаються за допомогою емпірично обґрунтованих понять і принципів. Конкретні знання про суспільство надходять в результаті застосування емпіричних методів: соціологічного спостереження, опитування, експерименту.

Мікросоціологічних концепції в основному пов’язані з проведенням прикладних досліджень, що мають різні методологічні та ідейні основи. Сюди входять концепція соціального обміну, Етнометодологія, символічний інтеракціонізм, аналіз соціальних мереж, феноменологічна соціологія.

Макросоціологічна орієнтація у поглядах на суспільство переважала з моменту заснування соціології Огюст Конт протягом усього дев’ятнадцятого сторіччя і до початку двадцятого століття.

Микросоциология як самостійна галузь починає формуватися приблизно з 30-х років двадцятого століття. Значною мірою цей процес стимулювався масовими емпіричними дослідженнями. Особлива роль в становленні мікросоціології належить американським ученим, багато зусиль витратили на розробку соціологічних методів дослідження соціальної реальності.

Різкий поділ на мікро- і макросоціології і їх протиставлення один одному відбувається в кінці шістдесятих років. Протистояння прихильників різних рівнів знання про соціум зберігається до цих пір.

Посилання на основну публікацію