Критерії оцінки ефективності

Специфіка визначення ефективності

Загалом менеджменті прийнято розрізняти загальну ефективність, соціальну, соціально-економічну та чисто економічну ефективність. Загальна ефективність є соціально-економічною категорією, яка характеризує результативність менеджменту в організації, виходячи з якості прийнятих управлінських рішень, ступеня використання матеріальних ресурсів, розподілу фінансів, інвестицій, якості праці персоналу і т.д.

Соціальна ефективність показує результативність управління в соціальній сфері всередині і поза організації. Вона характеризує ступінь використання можливостей персоналу в цілому і кожного з працівників окремо, загальний рівень творчих здібностей, рівень кваліфікації, успіх у вирішенні соціальних завдань з розвитку потенціалу колективу. Також соціальна ефективність служить індикатором ступеня задоволеності споживачів, замовників тими товарами і послугами, які виробляє організація.

Економічна ефективність показує економічну сутність прийнятих управлінських рішень. Вона досліджує економічні показники організації з точки зору системного підходу (схеми взаємодії ресурсів усередині організації, як вони впливають на продукцію). Проводиться аналіз прибутку і витрат, які відображають значення конкретних показників в різних сферах діяльності організації.

Основні фактори ефективності – стратегія і якісні особливості внутрішнього середовища, які забезпечують функціонування і розвиток організації. Для великих і невеликих організацій чинники ефективності можуть бути різними, так як кожна організація орієнтується на різні цілі, має свою місію для задоволення потреб, володіє різною кількістю ресурсів, гнучкістю, конкурентоспроможністю, часткою ринку і т.д.

Критерії оцінки ефективності менеджменту за кінцевими результатами або проміжних підсумків роботи не завжди можна уявити в кількісних показниках.

Також оцінка ефективності залежить від ситуації на ринку. Якщо зовнішнє середовище характеризується сильним економічною кризою, то основним завданням менеджменту буде не отримання прибутку і її максимізація, а більше – виживання на ринку, щоб уникнути банкрутства. В даному випадку основним фактором оцінки ефективності буде зниження втрат.

В умовах відносно стабільного зовнішнього середовища оцінка ефективності проводиться за різними кількісними критеріями, залежно від цілей і завдань організації.

Кількісні критерії оцінки ефективності

Для оцінки загальної ефективності використовуються узагальнені показники. Існують також приватні показники, їх досить багато: рентабельність, оборотність, окупність капітальних вкладень, фондомісткість, фондовіддача, продуктивність, співвідношення збільшення заробітної плати і продуктивності і т.д.

Узагальнюючими показниками для соціальної ефективності можуть служити ступінь виконання замовлень, частка продажів на ринку, частка управлінських рішень, прийнятих за рекомендаціями працівників, кількість працівників, залучених до прийняття управлінських рішень і т.д. Приватними показниками соціальної ефективності можуть бути: своєчасність і обсяг виконання замовлення; додатковий сервіс; післяпродажне обслуговування; ступінь технічної оснащеності управління; плинність кадрів; кваліфікація працівників і т.д.

Кількісні показники економічної ефективності менеджменту:

Узагальнюючий показник:

Еу = Д/З, де:

  • Еу – ефективність управління;
  • Д – доходи організації;
  • З – витрати на утримання апарату управління.

Приватні показники: частка витрат на управління в загальній сумі витрат; частка чисельності апарату управління в загальній чисельності персоналу і т.д.

Класичний метод розрахунку економічної ефективності включає в себе відношення прибутку до витрат. Якщо такий метод застосовується до оцінки роботи управління в організації, пряма оцінка неможлива. Тут застосовується непряма оцінка, яка включає питомий внесок працівників у підсумкові показники діяльності менеджменту, які виражаються в кінцевому результаті діяльності організації.

Основний показник порівняльної оцінки ефективності управління визначається за формулою:

Еу = Ру/Уу, де:

  • Еу – ефективність управління;
  • Ру – результат управління;
  • Уу – питомі витрати на управління.

Так як оцінка ефективності саме управління в організації є складною, доцільно застосовувати оцінку ефективності окремих заходів, а не менеджменту в організації в цілому.

Найбільш частим варіантом оцінки ефективності окремих заходів є розрахунок річного економічного ефекту від реалізації заходу, а потім порівняння ефекту з витратами.

Економічна оцінка ефективності конкретних заходів щодо поліпшення системи управління допомагає поліпшити функціонування організації, забезпечити конкурентоспроможність. Особливо це актуально в складних соціально-економічних ситуаціях, які часто виникають із зовнішнього середовища організації.

Розглянуті методи є неповним переліком критеріїв оцінки ефективності. Вибір методу обумовлюється ситуацією, професіоналізмом менеджерів, досвідом і тими показниками, за якими необхідно провести оцінку.

Посилання на основну публікацію