Корпоративне управління проектами

Сутність і види корпоративних проектів

У сучасному світі існує безліч підходів до визначення терміна «корпорація». Найчастіше її прийнято ототожнювати з особливою формою організації підприємництва і самостійною юридичною особою з частковою власністю на свій капітал, розподіленої у вигляді акцій між власниками капіталу.

Як показує практика, корпорації в більшості випадків представлені великими акціонерними товариствами, що мають розгалужену структуру управління. Керувати подібними організаціями – завдання не з легких. Свій вплив на це надає як складність корпоративних структур, так і масштаби їх діяльності. В таких умовах ефективне управління проектами набуває особливого значення.

Проекти все частіше впроваджуються в діяльність корпоративних структур, тим не менш, єдності походів до трактування їх сутності в середовищі вчених не склалося досі.

У загальному сенсі під проектом прийнято розуміти певну сукупність заходів, які об’єднані спільною метою, ресурсами, командою і термінами реалізації.

Всім проектам незалежно від сфери їх застосування, притаманні певні характеристики, що дозволяють відносити той чи інший вид діяльності до проектів. Такими характеристиками є:

  • унікальність і/або поліпшує характер;
  • обмеження в часі;
  • послідовність розробки.

Це означає, що проекти повинні породжувати унікальні досягнення, а їх реалізація повинна мати чітко позначені рамки і здійснювати поетапно.

Стосовно до корпоративних форм господарювання можуть бути застосовані різні види проектів. Найчастіше вони носять масштабний характер і орієнтовані на середньо- і / або довгострокову перспективу. При цьому вони можуть зачіпати різні сфери діяльності (виробництво, управління, збут та ін.).

Кілька проектів, що реалізуються всередині корпорації, можуть бути об’єднані в програму проектів з метою забезпечення досягнення єдиного результату, або в портфель проектів заради більш ефективного управління їх здійснення. Портфель проектів, в свою чергу, може включати програми проектів

Особливості корпоративного управління проектами

Управління проектом в загальному сенсі прийнято ототожнювати з керуванням процесом його реалізації.

Корпоративне управління проектами – це методологія планування, організації, керівництва, координації і контролю матеріальних та людських ресурсів всієї сукупності проектів корпорації.

Основною метою корпоративного управління проектами виступає забезпечення ефективного досягнення цілей проектів посередництвом застосування системи сучасних управлінських технік, технологій і методів по досягненню результатів, визначених у проекті. Стосується це як складу та обсягів робіт, так і часу, вартості та якості.

Сам процес управління проектами передбачає необхідність послідовного проходження ряду етапів, починаючи від ініціації (зародження) ідеї проекту і закінчуючи контролем за ходом його управління і оцінкою досягнутих результатів.

Особлива роль в корпоративному управлінні проектами приділяється використанню сучасних програмних засобів і технологій. Визначальна роль відводиться корпоративних систем управління проектами (скорочено КСУП). Розглянемо їх більш детально.

Корпоративна система управління проектами як основний елемент проектного управління

КСУП є спеціалізований комплекс методичних, програмних, технічних та інформаційних засобів, спрямованих на оптимізацію процесів планування та управління проектами.

Складовими елементами корпоративної системи управління є:

  • локальні нормативні документи, які регламентують управління проектною діяльністю (наприклад, корпоративні стандарти);
  • організаційні структури, за допомогою яких здійснюється управління і координація проектної діяльності компанії;
  • інформаційна система управління проектами, безпосередньо використовувана для централізованого збору, зберігання і аналізу проектних даних;
  • система навчання та атестації учасників проекту.

Користувачами КСУП є широке коло стейкхолдерів (зацікавлених сторін) корпорації. Це і акціонери, фінансові служби, і вищий менеджмент і навіть підрядні організації. У той же час вона має чітко визначений об’єкт і суб’єкт впливу.

У роль об’єктів корпоративної системи управління проектами виступають безпосередньо самі проекти, їх елементи і характеристики. Суб’єктами ж є активні учасники проектів, які взаємодіють між собою в процесах вироблення і прийняття управлінських рішень.

Використання КВПУ в процесі корпоративного управління проектами сприяє організації взаємодії озвучених вище суб’єктів та об’єктів управління за допомогою побудови управлінських процесів згідно рольовим особливостям проекту і його організаційній структурі, які визначаються відповідним регламентом. Використання даного інструменту грає величезну роль в управлінському процесі і несе в собі чимало плюсів.

Використання КСУП забезпечує виконання проектів за обсягами та складом робіт, термінів, ресурсів, якості і бюджету. Вона підвищує ефективність взаємодії між співробітниками і підрозділами корпорації, мінімізує ймовірність виникнення конфліктів між учасниками проекту і забезпечує єдність управлінського формату. Більш того, вона дозволяє управляти портфелем проектів, оцінювати внесок кожного співробітника в реалізацію проекту, зберегти і передати накопичений в ході реалізації проекту досвід для наступних проектів.

Посилання на основну публікацію