Корпоративне управління персоналом

Персонал як об’єкт корпоративного управління

Персонал служить одним з найбільш важливих ресурсів виробничого процесу з одного боку, і певною групою стейкхолдерів – з іншого.

Стейкхолдери – сторони, зацікавлені в діяльності корпорації і які є учасниками корпоративних відносин.

Трудові ресурси лежать в основі функціонування будь-якої організації. Ключовим завданням менеджменту виступає ефективне управління ресурсами, які знаходяться в розпорядженні корпорації, з метою отримання оптимального результату.

Персонал, що складається із співробітників корпорації, пред’являє до неї певні вимоги і очікування. В першу чергу вони стосуються:

 • дотримання вимог чинного трудового законодавства;
 • стабільності праці та її оплати;
 • надання певних соціальних гарантій;
 • створення перспектив для професійного та особистісного зростання тощо.

Персонал є важливою стороною корпоративних відносин, а його інтереси повинні бути враховані в процесі управління корпорацією. Особлива роль при цьому відводиться питанням ефективної мотивації співробітників, побудови і зміцнення корпоративної культури всередині трудового колективу, а також соціальної відповідальності по відношенню до персоналу. Розглянемо ці елементи більш докладно.

Політика управління персоналом

Під політикою управління персоналом прийнято розуміти підходи і принципи, що лежать в основі застосовуваної корпорацією системи управління.

Політика корпоративного управління персоналом повинна бути заснована на місії корпорації і відповідати загальному вектору її розвитку. Її фундаментальною основою виступають положення бізнес-стратегії, що визначають цілі компанії на довго-, середньо- і короткострокову перспективи, способи їх досягнення і показники, що дозволяють оцінити ступінь досягнення поставлених перед корпорацією цілей.

Основоположними цінностями, на яких будується корпоративна політика управління персоналом, виступають:

 • повага;
 • дотримання прав людини;
 • рівність;
 • гідні умови праці.

Це означає, що корпоративна політика управління персоналом повинна відповідати принципам шанобливого ставлення до своїх співробітниками і дотримуватися недоторканні права людини. У той же час корпорація має бути готова неупереджено ставитися до персоналу, захищати співробітників від дискримінації та несправедливих рішень з боку менеджерів.

Нарешті, будь-яка корпоративна структура зобов’язана створити гідні умови праці для своїх співробітників, що сприяють підвищенню рівня їх задоволеності.

Також можна виділити ряд вимог, що пред’являються до корпоративної політики управління персоналом. Вони засновані на необхідності дотримання її взаємозв’язку з загальнийкорпоративної стратегією, гнучкості і флексибільності, економічної обгрунтованості та індивідуальному підході до працівників.

Мотивація персоналу як складова частина корпоративного управління персоналом
Однією з найважливіших характеристик персоналу корпорації виступає його мотивація до праці. В її основі лежать певні стимули, які спонукають працівників трудитися ефективно.

Під системою мотивації слід розуміти комплекс заходів, що стимулюють персонал не тільки до виконання своїх прямих посадових обов’язків, але також до старанності і активному бажанням працювати саме в цій корпорації, до отримання високих і найвищих результатів у своїй діяльності, до лояльності по відношенню до керівництва.

На практиці існує два основні методи мотивації персоналу, які можуть приймати різні форми – матеріальна і нематеріальна мотивація. Перша заснована на матеріальній винагороді і заохочення співробітників, а друга йому прямо протилежна.

Як показує практика в великих корпорація нематеріальна система мотивації персоналу розвинена досить таки добре. Значною мірою їх можна назвати зразком для наслідування.

Корпоративна культура як складова частина корпоративного управління персоналом
Важливою складовою корпоративного управління персоналом виступає корпоративна культура. Питанням її побудови та розвитку в корпораціях приділяється досить багато уваги.

Корпоративна культура являє собою певну модель поведінки всередині корпорації, яка формується в процесі функціонування корпоративних структур і розділяється всіма членами трудового колективу. В основі її лежить не що інше, як філософія бізнесу, предопределяющая саму систему цінностей корпорації, спільне бачення її розвитку, модель взаємовідносин із зовнішніми і внутрішніми стейкхолдерами.

Корпоративна культура відповідає ряду властивостей, що знаходять своє відображення в динамічності, системності, структурованості, відносності, неоднорідності, разделяемості і адаптивності.

Основною метою корпоративної культури в рамках корпоративного управління персоналом виступає формування такої поведінки співробітників корпорації, яке сприяло б досягненню поставлених перед нею цілей і завдань.

Корпоративна культура відіграє найважливішу роль в розвитку організації. Її притаманні такі функції:

 • мотиваційна;
 • іміджева;
 • втягуюча;
 • ідентифікує;
 • управлінська;
 • адаптивна;
 • системоутворююча.

Добре розвинена міцна корпоративна культура здатна надихати персонал корпорації на досягнення поставлених цілей і якісне виконання своїх посадових обов’язків. У той же час вона сприяє у створенні позитивного зовнішнього образу корпоративного освіти, залучаючи нових цінних співробітників і клієнтів.

Розвиток корпоративної культури сприяє активній участі персоналу в житті корпорації і дозволяє співробітникам самоіденетіфіціроваться, розвиваючи відчуття приналежності до команди і власної цінності. Більш того, вона допомагає новим членом трудового колективу швидше вливатися в команду.

За допомогою корпоративної культури формуються правила і норми управління персоналом. Сама ж вона дозволяє систематизувати та впорядкувати роботу різних підрозділів корпорації, підвищуючи ефективність її функціонування в цілому.

Сьогодні великі і успішні корпорації приділяють досить багато уваги питанням побудови і розвитку корпоративної культури всередині компанії. На рівні організації створюються цілі Кодекси корпоративної поведінки та ділової етики, Політики управління персоналом та інші нормативні локальні акти. З метою згуртування колективу забезпечується організація та проведення відповідних заходів.

Посилання на основну публікацію