Корпоративне фінансове управління

Сутність і особливості корпоративних фінансів

Під корпоративними фінансами слід розуміти фінансові відносини, які пов’язані з формуванням і розподілом грошових накопичень і доходів корпоративних структур господарювання, а також їх використанням на різні цілі і потреби, такі як фінансування витрат, погашення кредиторської заборгованості, виконання зобов’язань за кредитними договорами тощо . Інакше кажучи, це фінанси (грошові кошти) корпорацій.

Таким чином, справедливо говорити про те, що джерелом формування корпоративних фінансів може виступати як власний, так і залучений капітал. Головним джерелом отримання коштів для фінансування діяльності корпорації вважає її дохід від продажу товарів, виконання робіт та / або надання послуг.

Власні кошти корпорацій формуються за рахунок акціонерного капіталу, величина якого являє собою номінальну вартість усіх акцій, випущених Товариством та розподілених між його акціонерами. Також до них відноситься нерозподілений прибуток за минулі періоди.

Позиковий капітал може бути представлений довго- і короткостроковими позиками. В їх число входять банківські позики і кредити, кредиторська заборгованість та ін.

Основною метою корпоративних фінансів виступає фінансування діяльності корпоративної організації.

Корпоративні фінанси виконують ряд функцій, а саме:

  • ресурсоутворююча;
  • розподіляє;
  • регулююча;
  • контрольна.

Кожна з них має свої особливості. Перша безпосередньо пов’язана з основною мета функціонування інституту корпоративних фінансів. Друга визначається необхідністю раціонального розподілу і перерозподілу грошових коштів усередині корпорації.

Третя відноситься в зовнішніх функцій і передбачає необхідність застосування таких методів регулювання, які могли б зацікавити учасників корпоративних відносин у розвитку тих чи інших видів діяльності, підвищення ефективності виробництва і зростання прибутку.

Нарешті, четверта пов’язана з необхідністю здійснення фінансового контролю за формуванням, рухом і використанням капіталу корпорації та її фінансових ресурсів, враховуючи загальнокорпоративні стратегію розвитку компанії.

Фінансові відносини корпоративних структур формуються в процесі їх взаємодії з різними групами стейкхолдерів, будь то акціонери (формування статутного капіталу та виплата дивідендів), кредитори (отримання і погашення позик і зобов’язань), держава (сплата податків і зборів до бюджету) або інші групи зацікавлених сторін . В таких умовах корпоративне фінансове управління набуває особливу роль. Розглянемо його інструменти більш докладно.

Фінансові інструменти корпоративного управління

Як показує практика, корпорації в сучасному світі представлені в основному акціонерними товариствами, які відповідно чинного в Україні законодавства можуть бути публічними і непублічним. Основним інструментом їх фінансового управління виступає акціонерний капітал.

Основний цінним папером, завдяки якій відбувається розподіл корпоративної власності, є акція.

Акція являє собою емісійну цінний папір, що закріплює за її власником ряд прав, а саме:

  • право участі в управлінні корпорацією;
  • право на отримання частини прибутку у вигляді дивідендів;
  • право на частину майна корпорації, пропорційну кількості акцій у власника в тому випадку, якщо акціонерне товариство буде ліквідовано.

Акції служать не тільки інструментом, що вимірює відносини власності, а й одним із джерел інвестицій. Їх вартість може бути номінальною і курсової. Перша визначається при випуску акцій і є первинною, а друге встановлення на ринку цінних паперів і остаточно формується під впливом попиту та пропозиції на фондовій біржі після котирування.

Чим вище курсова вартість акцій, тим більший обсяг інвестиційних коштів здатна залучити корпорація для фінансування своєї діяльності в результаті додаткової емісії акцій. У той же час, чим більшим обсягом (кількістю) акцій володіє певний акціонер, тим вище його влада в управлінні корпорацією.

Фінансова політика як основний елемент корпоративного фінансового управління

Фінансова політика корпорації є невід’ємним елементів практики корпоративного фінансового управління і фактично являє собою її втілення. У загальному вигляді під нею слід розуміти сукупність корпоративних дій у фінансовій сфері, позначених орієнтацією на певні цілі.

Як правило, фінансова політика розробляється за певними напрямами фінансової діяльності корпорації, які вимагають забезпечення найбільш ефективного управління. Найчастіше її формування носить багаторівневий характер.

Зміст фінансової політики визначається рядом ланок, що включають в себе три елементи:

  • розробка оптимальної концепції управління фінансами, здатної забезпечити поєднання високої прибутковості і захисту від комерційних ризиків;
  • визначення базових напрямків використання фінансових ресурсів на плановий період;
  • вибір і планування дій, спрямованих на досягнення поставлених цілей.

Будь-яка корпоративна фінансова політика ставить перед собою ряд завдань, вся сутність яких зводиться до оптимізації структури капіталу, максимізації прибутку як джерела економічного зростання, досягненню фінансової відкритості для стейкхолдерів, використання ринкових механізмів залучення капіталу і розробці ефективного управління фінансами. Останнє, в свою чергу, визначається оцінкою поточного фінансового становища, постановкою стратегічних цілей і пошуком способів і інструментів їх досягнення. Предопределяющая роль відводиться фінансової стратегії.

Посилання на основну публікацію