Класифікація ризиків в менеджменті

Підприємець в процесі діяльності може стикатися з різними видами ризиків, серед яких виробничі, комерційні, фінансові, ринкові і т. д. Розглянемо їх класифікацію в залежності від різних факторів.

Класифікація ризиків в менеджменті в залежності від факторів їх появи

Залежно від причини виникнення ризики класифікують на кілька великих груп: природно-кліматичні, політичні та господарські.

Природно-кліматичні ризики безпосередньо пов’язані з проявами стихійних природних сил, таких як землетруси, повені, бурі, епідемії і т.п.

Політичні ризики можуть бути обумовлені діяльністю держави і політичною ситуацією в країні. Вони включають:

 • неможливість здійснення діяльності з-за революції, військових дій, загострення політичної ситуації всередині країни;
 • конфіскація окремих товарів або підприємств;
 • введення ембарго, тобто встановлення державою заборони на ввезення або вивезення певних товарів або валюти, відмова нового уряду виконувати зобов’язання, прийняті попередниками;
 • введення мораторію по зовнішніх платежах на будь – якої термін в силу настання надзвичайної події;
 • зміна податкової політики.

Як правило, природно-кліматичні та політичні ризики одночасно відображаються на діяльності більшості підприємств.

Види господарських ризиків

Господарські ризики можуть бути пов’язані з діяльністю будь – якого підприємства окремо. Вони включають:

 • ризики випадкової загибелі майна;
 • ризики невиконання договірних зобов’язань;
 • економічні ризики;
 • цінові ризики;
 • маркетингові ризики;
 • валютні ризики;
 • процентні ризики;
 • інфляційні ризики;
 • інвестиційні ризики;
 • ризики неплатоспроможності;
 • транспортні ризики.

Ризик випадкової загибелі майна обумовлений можливими втратами майна підприємства (будівель, обладнання, споруд, запасу товарів і ін.) В результаті аварій, пожеж, крадіжок, невиконання умов зберігання, диверсій. Зазвичай, подібні причини призводять до суттєвих втрат, що вказує на високу значимість даного виду ризику серед всіх інших господарських ризиків.

Причиною ризику невиконання договірних зобов’язань може бути несумлінність комерційних партнерів, недотриманням ними взятих зобов’язань або їх неплатоспроможністю. Практично кожне підприємство в сучасних умовах може зіткнутися з проявами даного виду ризику.

Економічний ризик може виникнути як результат порушення процесів економічної діяльності фірми і недосягнення нею запланованих економічних показників. Також він може бути пов’язаний зі зміною ринкової ситуації, з помилками в економічних розрахунках менеджерів самого підприємства. Даний вид ризику – найбільш поширений в діяльності підприємства.

Одним з найнебезпечніших видів ризику є ціновий ризик, оскільки в значній мірі і безпосередньо він пов’язаний з ризиком втрати доходів і прибутку підприємства. Виявляється він в зростанні рівня відпускної ціни виробників, оптової ціни посередницьких організацій, підвищення ціни і тарифу на послуги інших організацій (енергія, транспорт, оплата оренди і т.п.), підвищення вартості обладнання. Даний вид ризику господарську діяльність підприємства супроводжує постійно.

Маркетинговий ризик – це небезпека вибору невірної стратегії поведінки на ринку. Наприклад, це може бути неправильна орієнтація на споживачів товарів, помилка при виборі асортименту, помилкова оцінка конкурентів і т.п.

Валютний ризик характерний для комерційних операцій в частині зовнішньоекономічної діяльності. Валютний ризик – це ризик втрат, які пов’язані зі зміною курсу одних валют по відношенню до інших. Підприємства, імпортуючи товар, програє при збільшенні обмінного курсу конкретної іноземної валюти але відношенню до національної. І навпаки, зменшення даного курсу призводить до втрат в разі експорту товарів.

Процентний ризик полягає в непередбаченій зміні процентних ставок за банківськими вкладами та відсотків, оплачуваних підприємством за надані кредити.

Інфляційний ризик має на увазі небезпеку того, що одержувані при зростанні інфляції грошові доходи, будуть знецінюватися швидшими темпами, ніж рости. Знецінюватися при цьому буде також і реальна вартість капіталу підприємства.

Інвестиційний ризик – це небезпека появи непередбачених фінансових втрат при реалізації інвестиційної діяльності підприємства. Можна виділити два типи інвестиційного ризику: ризик реального та фінансового інвестування. Перший виникає після порушення календарних планів і невисокої якості робіт, недотримання проектної документації, перевищення розміру запланованого бюджету. Причиною другого виду інвестиційного ризику є зниження курсової вартості акцій, банкрутство або неплатоспроможність організацій, чиї акції або цінні папери у комерсанта є. Такі ризики визначаються небезпекою часткової втрати капіталу, тому також вони входять в групу найнебезпечніших ризиків.

Ризик неплатоспроможності може проявлятися в тому, що фірма може опинитися в такій ситуації, в якій вона за своїми зобов’язаннями буде не в змозі розплачуватися. Причинами його виникнення можуть стати некоректне планування терміну і розмірів надходження і витрачання коштів. Наслідками цього ризику може бути порушення справи про банкрутство, виходячи з чого, він також відноситься до найнебезпечніших.

Транспортний ризик має на увазі небезпеку псування або втрати товарів при їх транспортуванні.

Інші підходи до типології ризику в менеджменті

Інші підстави класифікації розглядають таку класифікацію ризиків:

 • по тривалості впливу: на тимчасові і постійні;
 • за природою виникнення: на пов’язані з господарською діяльністю, з особистістю підприємця або пов’язані з браком інформації про зовнішнє середовище;
 • за сферою виникнення: на внутрішні і зовнішні;
 • по можливості страхування: на застраховане і незастраховане.
 • за масштабом: на локальні і глобальні;
 • по очікуваного результату: на статистичні (прості) і динамічні (спекулятивні);
 • по допустимості: допустимі, критичні або катастрофічні;
 • за ступенем обгрунтованості: правомірні і неправомірні.

Залежно від можливих результатів ризики діляться на дві великі групи: чисті і спекулятивні.

Під чистими ризиками маються на увазі ризики отримання лише негативних або нульових результатів. До спекулятивним ризиків відносяться ризики отримання як позитивного, так і негативного результату. До подібних ризиків відносять більшість господарських ризиків.

Залежно від джерела виникнення господарські ризики можуть бути також розділені на групи:

 • залежать від господарської діяльності;
 • які не залежать від господарської діяльності.

Ризики, від діяльності підприємства не залежать, називають систематичними, або ринковими. Пов’язані вони з такими факторами, вплив яких змінити або обмежити неможливо (природно-кліматичні умови, соціальні умови, суспільні відносини, законодавство та ін.). Таким ризиків піддаються всі учасники ринку. Обумовлені вони можуть бути зміною деяких стадій економічного розвитку країни, прийняттям політичних рішень по окремих економічних питань, зміною ринкової кон’юнктури і т.д. До ризиків цієї групи відносять процентний, валютний, інфляційний і частково інвестиційний ризики.

Ризик, що залежить від діяльності підприємства, називають несистематическим (специфічним). Він залежить від прийнятих управлінських рішень, кваліфікації та практичного досвіду менеджерів підприємства, їх прихильності до ризикових господарськими операціями, які мають високу норму прибутку, але і значну ймовірність втрат. Негативні наслідки таких ризиків можуть бути запобігти за рахунок ефективного управління.

Залежно від етапів вирішення проблеми класифікують ризики в області прийняття рішень і в області реалізації рішення.

Посилання на основну публікацію