Класифікація оцінки ризиків

Актуальність класифікації оцінки ризиків

Побудова системи класифікаційних ознак оцінки ризиків дозволяє зрозуміти природу ризику, встановити його структурні параметри і характеристики, і розробити заходи щодо зниження рівня ризику. Особливість класифікації оцінки ризиків полягає в її умовності, так як досить важко жорстко розмежувати види оцінки ризиків, оскільки вони взаємопов’язані, змінюють і доповнюють один одного, мають змішаний характер і можуть бути складовими частинами один одного.

Підходи до оцінки ризиків

Розглянемо існуючі підходи до оцінки ризиків підприємства.

На першому етапі алгоритму оцінки ризиків реалізується вибір параметрів ризику, вплив яких на фінансово-господарську діяльність підприємства слід скоротити. Основною метою оцінки ризику є визначення максимально допустимого ризику для конкретного випадку. Далі проводиться оцінка та аналіз виявлених чинників ризику.

В даний час використовується два основні підходи до оцінки ризиків: якісний і кількісний.

Основною специфічною особливістю якісного підходу оцінки ризиків є те, що спочатку ризики проекту ідентифікуються, а тільки потім здійснюється вартісна оцінка можливих наслідків ризику і пропонованих заходів боротьби з ними. Якісний аналіз проводиться на етапі планування діяльності.

Кількісний аналіз базується на інструментах математичної статистики і теорії ймовірності та складається в числовий оцінкою впливу трансформацій факторів ризику на ефективність підприємства. Кількісний аналіз спирається на базисний сценарій бізнес-плану і результати проведеного якісного аналізу.

Ідентифікація всіляких ризиків проводиться засобами якісного аналізу, що визначає ті фактори ризику і послідовність робіт, виконання яких призводить до ризику. За визначення розмірів шкоди від різних видів ризику відповідають методи кількісного аналізу, що виявляють джерела і причини ризику, а також величину можливих наслідків. Методи якісної оцінки представлені, перш за все, експертними методами.

Економічна література розглядає різні методи і інструменти кількісної оцінки ризиків. Найчастіше використовуються:

  • статистичні методи оцінки;
  • метод аналогій;
  • логіко-імовірнісний метод;
  • аналітичні методи.

Унаслідок простоти і зручності математичних розрахунків поширені статистичні методи. Останнім часом особливий інтерес проявляється до аналітичних інструментів оцінки ризиків, зокрема до методів, які враховують розподіл ймовірностей. Подібні методи зазвичай використовуються для оцінки ризиків різних інноваційних та інвестиційних проектів. Вирішити завдання прогнозування ризиків допомагають різноманітні методи економіки і статистики, що дозволяють оцінити майбутні параметри об’єкта на деякий період часу.

Класифікація методів мінімізації ризиків

Сьогодні підприємствам доступна велика кількість способів мінімізації ризику, розглянемо їх докладніше. У виробничій сфері технічний і технологічний ризик можна мінімізувати за допомогою проведення профілактичних заходів, створення резервного фонду, страхування, а також за допомогою різних інструментів моніторингу поточної ситуації.

Ризик виробничої організації можна знизити за допомогою розробки потенційно прибуткових напрямків розвитку, оптимізації організаційної структури, проведення ефективної інвестиційної та інноваційної політики.

Виконавський ризик може бути мінімізований використанням адекватних інструментів мотивації, розвиток системи підвищення кваліфікації та навчання.

Якщо говорити про сферу постачання і збуту, то ринковий ризик можна знизити шляхом проведення процесів інтеграції та диверсифікації. Транспортний ризик може бути мінімізований самострахуванням, введенням штрафних неустойок і санкцій. Маркетингові ризики можуть бути знижені шляхом проведення маркетингових досліджень, створення та просування власної торгової марки.

Посилання на основну публікацію