Керівництво з управління знаннями

Поняття управління знаннями

Управління знаннями – переклад англійського терміна «knowledge management». Поняття управління знаннями отримало найбільш широке поширення в науковому середовищі, незважаючи на невдоволення деяких фахівців. Невдоволення фахівців в галузі управління даним терміном пояснюється тим, що воно недостатньо повно відображає сутність цього організаційного явища.

В якості альтернативних назв управління знаннями іноді використовуються «розподіл знань» (knowledge sharing), «фокусування знань» (knowledge focus) або «створення знань» (knowledge creating).

Знання в організації представляють собою керований об’єкт, що володіє істотною специфікою, саме тому пов’язані з ними операції і процеси не описуються повністю терміном «управління». Організація займається створенням знань, їх розподілом, обробкою та іншої інформаційної діяльністю. Такі процеси можуть розглядатися в якості допоміжних виробничих процесів, сировиною для яких виступають знання.

За організацію операцій із знаннями несе відповідальність менеджмент компанії. Під управлінням знаннями мається на увазі створення системи оперування знаннями всередині компанії, яка включає в себе інструменти, методи, процедури і процеси їх придбання, поширення, зберігання, використання, створення і т.д.

Цілі і завдання управління знаннями

Метою управління організаційними знаннями є створення умов для ефективного використання знань в процесі виконання завдань компанії.

Необхідність управління знаннями в організації обумовлена ​​зростаючою важливістю інтелектуального капіталу як активу організації і проблемою ефективного використання одержуваної і створюваної компанією інформації. Знання, придбані фахівцями компанії, є її конкурентною перевагою, яке є стійким і важко піддається копіюванню з боку суперників в конкурентній боротьбі. При цьому знання повинні використовуватися, оновлюватися і множитися, інакше вони втрачають свою цінність. Поширення знань і їх практичне застосування, навпаки, сприяє появі нових знань, їх капіталізації.

Управління знаннями розглядається як сучасна управлінська функція, в рамках якої вирішується ряд завдань:

  • Придбання або формування знань – організація може і повинна безперервно створювати, знаходити, купувати і формалізувати знання;
  • Засвоєння знань – придбані організацією знання слід інтегрувати в її системи;
  • Зберігання знань – організація повинна мати можливості зберігати знання і забезпечувати їх безпеку;
  • Передача знань – організація повинна створити систему трансляції знань, обміну знаннями між співробітниками;
  • Застосування знань – організація повинна застосовувати наявні у неї знання в операційній і стратегічній діяльності.

Елементи управління знаннями

  • Місія і цілі організації – філософія діяльності організації може впливати на завдання і методи управління її знаннями;
  • Сфера діяльності організації – галузь, в якій компанія здійснює свою діяльність, визначає специфіку необхідних для неї знань, ключові галузі знань;
  • Знання організації – інформація, що належить організації, формалізована і неформалізована, визначає особливості використовуваних методів і способів управління;
  • Керівництво компанії і команда фахівців з управління знаннями – особи, які беруть і реалізують рішення з питань управління знаннями, в першу чергу зацікавлені в ефективності даного процесу;
  • Співробітники і мотивація – співробітники компанії є носіями і користувачами інформації, тому їх особистісні та мотиваційні характеристики багато в чому визначають ефективність роботи системи управління знаннями в компанії.
Посилання на основну публікацію